A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach serdecznie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które:

  1. zamieszkują i przebywają na terenie miasta Bartoszyce lub w miejscowościach  graniczących, 
  2. posiadają stałe źródło utrzymania,
  3. dają gwarancję nie przekazania rodzinie wspieranej negatywnych wzorców, m.in. uzależnienia, negatywna postawa obywatelska, długotrwały brak aktywności zawodowej, inne zachowania niepożądane,
  4. wywiązują się/ wywiązały się z obowiązku alimentacyjnego,
  5. mają pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich swoich dzieci i prawidłowo realizują obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec nich,
  6. uzyskają zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  7. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ani też wyrokiem takim skazani nie byli wspólnie zamieszkujący członkowie ich rodzin.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności przede wszystkim w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka; 
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego; 
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10a. Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.mopsbartoszyce.pl (zakładka: „Działania na rzecz rodziny”) oraz w siedzibie MOPS, w pokoju dyżurnym (A19 - parter). 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.


Szczegółowe informacje na temat wspierania rodziny można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, tel. 89 762 50 30 wew. 777 lub 89 762 97 77.

Wniosek na rodzinę wspierającą 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops