Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Bartoszycach, powstały w 1990r., realizuje zadania pomocy społecznej na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach jest Stefania Michalik-Rosa.

Ośrodek jako samodzielna jednostka Gminy Miejskiej Bartoszyce, funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Placówka organizuje swoją działalność merytoryczną w oparciu o uchwalany przez Radę Miasta Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Zakres zadań realizowanych przez MOPS, wynikający z ustawy o pomocy społecznej, uzupełniany jest m.in. zadaniami z zakresu:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.),
 • innych ustaw nakładających wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej.

W strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębniono pięć działów: Dział Pracy Socjalnej, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Pomocy Instytucjonalnej, Dział Administracji i Księgowości, Dział Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego.

Koncentracja głównych działań statutowych ma miejsce w Dziale Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni są odpowiedzialni za kontakt z klientem, postępowania administracyjne i zakres pracy socjalnej prowadzonej w środowisku. Ich działania wspierane i uzupełniane są przez specjalistów (psychologa, socjologa, pedagoga i konsultanta prawnego) zatrudnionych w poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej oraz asystentów rodziny.

Działania aktywizujące i wspierające osoby niesamodzielne realizowane są w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, za pośrednictwem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz w Dziale Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego, za pośrednictwem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” (wcześniej, do 30 grudnia 2015 r. - Domu Dziennego Pobytu). Zatrudnieni w tych jednostkach wewnętrznych specjaliści (terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie specjalistyczni) tworzą system oparcia społecznego dla uczestników obu placówek oraz ich rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy, powstały 1 kwietnia 1997r., jest dziennym ośrodkiem wsparcia (55 miejsc) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem placówki jest podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, niezbędnych do ich możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne prowadzone są w oparciu o 8 sal terapeutycznych: terapii sztuką, terapii społecznej, ergoterapii, multimedialnej, spotkań ogólnych i gospodarstwa domowego, rehabilitacji, „doświadczania świata” oraz rękodzieła ludowego. Uczestnicy Domu utworzyli drużynę sportową, wokalno - taneczny zespół „Promyk” oraz grupę teatralną „Stworzeni”.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest lokalnym ośrodkiem wsparcia, dysponującym 25 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bartoszyc, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje w szczególności:

 • obiad oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach własnych możliwości;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.
W ramach placówki funkcjonuje również Klub Seniora, którego uczestnicy tworzą zespół śpiewaczy „Srebrne Nuty” (dawniej, do kwietnia 2016 r. - „Białe Gołąbki”).

Funkcjonowanie wszystkich wewnętrznych jednostek organizacyjnych ukierunkowane jest na szybką i kompleksową obsługę klientów MOPS.

Ważnym elementem w działalności merytorycznej Ośrodka jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. MOPS od 1994 roku jest realizatorem Programu Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej, który powstał jako skutek zapotrzebowania społecznego na formę wspomagającą i integrującą sektor pozarządowy. W programie uczestniczy 15 organizacji, z których 9 ma swoją siedzibę w kompleksie budynków administrowanych przez Ośrodek. Udział w Programie wzmacnia „trzeci sektor” i pozwala wykorzystywać aktywność społeczną do realizacji priorytetowych celów publicznych.

MOPS organizuje swoją działalność również w oparciu o współpracę z wieloma innymi partnerami. Są to przede wszystkim: placówki oświatowe różnego szczebla, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Dom Kultury, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU DOBRY START

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Dobry start” dla mieszkańców miasta Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, z siedzibą przy ul. Pieniężnego 10A

Najważniejsze informacje o Programie:

„Dobry start” to program rządowy, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” można składać:

 1. przez Internet od 01.07.2018r. za pośrednictwem:
  • portalu EMP@TIA (www.empatia.mrpips.gov.pl),
  • bankowości elektronicznej (w przypadku banków krajowych, które udostępnią wniosek)
  Uwaga! Rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS
 2. osobiście od 01.08.2018r., w siedzibie MOPS w Bartoszycach,
  ul. Pieniężnego 10A, w godz. 7:30 - 15:30, pok. Nr 45A i Nr 46A
  (III piętro)
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej od 01.08.2018r.
 4. Wnioski przyjmowane będą do dnia 30.11.2018r. - złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Druki wniosków do pobrania:

  1. na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_300
  2. w siedzibie MOPS, w miejscu przyjmowania wniosków, tj.:
   pok. Nr 45A i Nr 46A (III piętro) od dnia 25 lipca 2018 r.

  Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

  Uwaga!

  Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

  Infolinia nr tel.: 55 23 74 584, 55 23 74 535

  Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel.:89 762 9784, 89 762 9793

  Akty prawne do Programu:

  1. Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 514),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

  Program "Dobry start" - kompedium wiedzy

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops