Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Bartoszycach, powstały w 1990r., realizuje zadania pomocy społecznej na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach jest Stefania Michalik-Rosa.

Ośrodek jako samodzielna jednostka Gminy Miejskiej Bartoszyce, funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Placówka organizuje swoją działalność merytoryczną w oparciu o uchwalany przez Radę Miasta Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Zakres zadań realizowanych przez MOPS, wynikający z ustawy o pomocy społecznej, uzupełniany jest m.in. zadaniami z zakresu:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.),
 • innych ustaw nakładających wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej.

W strukturze organizacyjnej MOPS wyodrębniono pięć działów: Dział Pracy Socjalnej, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Pomocy Instytucjonalnej, Dział Administracji i Księgowości, Dział Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego.

Koncentracja głównych działań statutowych ma miejsce w Dziale Pracy Socjalnej - pracownicy socjalni są odpowiedzialni za kontakt z klientem, postępowania administracyjne i zakres pracy socjalnej prowadzonej w środowisku. Ich działania wspierane i uzupełniane są przez specjalistów (psychologa, socjologa, pedagoga i konsultanta prawnego) zatrudnionych w poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej oraz asystentów rodziny.

Działania aktywizujące i wspierające osoby niesamodzielne realizowane są w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, za pośrednictwem Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz w Dziale Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego, za pośrednictwem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” (wcześniej, do 30 grudnia 2015 r. - Domu Dziennego Pobytu). Zatrudnieni w tych jednostkach wewnętrznych specjaliści (terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie specjalistyczni) tworzą system oparcia społecznego dla uczestników obu placówek oraz ich rodzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy, powstały 1 kwietnia 1997r., jest dziennym ośrodkiem wsparcia (55 miejsc) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem placówki jest podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, niezbędnych do ich możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne prowadzone są w oparciu o 8 sal terapeutycznych: terapii sztuką, terapii społecznej, ergoterapii, multimedialnej, spotkań ogólnych i gospodarstwa domowego, rehabilitacji, „doświadczania świata” oraz rękodzieła ludowego. Uczestnicy Domu utworzyli drużynę sportową, wokalno - taneczny zespół „Promyk” oraz grupę teatralną „Stworzeni”.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest lokalnym ośrodkiem wsparcia, dysponującym 25 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bartoszyc, powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje w szczególności:

 • obiad oraz warunki do przygotowania posiłku w ramach własnych możliwości;
 • zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową;
 • zajęcia w zakresie aktywności ruchowej;
 • spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.
W ramach placówki funkcjonuje również Klub Seniora, którego uczestnicy tworzą zespół śpiewaczy „Srebrne Nuty” (dawniej, do kwietnia 2016 r. - „Białe Gołąbki”).

Funkcjonowanie wszystkich wewnętrznych jednostek organizacyjnych ukierunkowane jest na szybką i kompleksową obsługę klientów MOPS.

Ważnym elementem w działalności merytorycznej Ośrodka jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. MOPS od 1994 roku jest realizatorem Programu Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej, który powstał jako skutek zapotrzebowania społecznego na formę wspomagającą i integrującą sektor pozarządowy. W programie uczestniczy 15 organizacji, z których 9 ma swoją siedzibę w kompleksie budynków administrowanych przez Ośrodek. Udział w Programie wzmacnia „trzeci sektor” i pozwala wykorzystywać aktywność społeczną do realizacji priorytetowych celów publicznych.

MOPS organizuje swoją działalność również w oparciu o współpracę z wieloma innymi partnerami. Są to przede wszystkim: placówki oświatowe różnego szczebla, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Dom Kultury, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Komenda Powiatowa Policji.

U W A G A!

Z dniem 1 sierpnia 2017robowiązywać zaczną istotne zmiany w zasadach ubiegania się o:

ŚWIADZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program „Rodzina 500+”)

Nowe terminy składania wniosków

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, w zakresie wszystkich powyżej wymienionych świadczeń, składać będzie można od dnia 1 sierpnia 2017.

Nowe formularze wniosków

Ulegają zmianie formularze wniosków składanych:

 • na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2016/2017,
 • na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski na poszczególne okresy zasiłkowe różną się od siebie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi,
który z nich zamierzacie Państwo wypełnić.

Wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (na obecny i nowy okres) zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od dnia 01 sierpnia 2017 roku wnioski można składać:

 • przez internet za pomocą: 
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A. W okresie od 01.08.2017r. do 31.10.2017r. wnioski przyjmowane będą w sali, w holu głównym na parterze:
  • w poniedziałek w godz. 730 - 1630,
  • od wtorku do piątku w godz. 730 - 1530,

a po 01.11.2017r., w godzinach pracy MOPS, tj. 730 - 1530 – pok. 45A, III piętro (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) oraz pok. 46A, III piętro (świadczenie wychowawcze). 

W powyższych terminach będą również wydawane druki wniosków.

Wszelkie informacje w zakresie:

 • świadczenia wychowawczego: tel.: 89 762-97-93,
 • świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: tel.:89 762-97-84

Najważniejsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i świadczeniu wychowawczym 

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko
  Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego („Rodzina 500+”) na okres rozpoczynający się od 1 października 2017r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017r.
 2. Nowe regulacje, dotyczące stosowania przepisówo o utracie i uzyskaniu dochodu
  Utratą dochodu nie będzie sytuacja, w której wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska go u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło, lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
 3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustalany będzie w oparciu o obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.). Ustalając dochód z działalności podlegającej tej formie opodatkowania przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze ww. obwieszczenia.
 4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez Wnioskodawcę
  Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Przypominamy również, że:

 • decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego 500+ obowiązują do 30 września 2017 r.
 • decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązują do 30 września 2017 r.
 • decyzje przyznające prawo do zasiłków rodzinnych obowiązują do
  31 października 2017 r.

Wobec powyższego w celu kontynuacji świadczeń należy 
o nie ponownie zawnioskować na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uwaga!
Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
 2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)
 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops