A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Jednorazowe świadczenie
z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od dnia 01.01.2017r.przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Realizatorem zadania dla mieszkańców Bartoszyc
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Jednorazowe świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

 1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;
 2. dołączenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zarażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 3. dołączenie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarskądo 10 tygodnia ciąży, zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. - Dz.U. z 2010r., poz. 1234 (wymóg nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Ważne!

Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek o przyznanie w/w świadczenia zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

 1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej, zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
 3. wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia złożony został po upływie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Wnioski można składać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
ul. Pieniężnego 10A,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Dział Realizacji Świadczeń, III piętro, pok. A 44 i A 45.

Wszelkie informacje pod numerem tel.: 89 762-97-84

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
  Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1
 2. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. 2016, poz. 2234).
  Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1
 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS