A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Bartoszyckie Partnerstwo na rzecz integracji społeczno - zawodowej

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) realizuje w okresie od 01.03.2011 r. do 28.02.2014 r. innowacyjny projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.4. Projekty innowacyjne). Partnerami w realizacji przedsięwzięcia są: Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej.

Projekt, ma na celu wypracowanie, sprawdzenie w praktyce i upowszechnienie w całym kraju modelu skutecznej i trwałej współpracy trzech podstawowych podmiotów: instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w świadczeniu usług dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdy z tych trzech partnerów ma różny potencjał, wiedzę, doświadczenia i możliwości działania, które będą wzajemnie uzupełniać się i wzmacniać. Model wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia we współpracy na poziomie lokalnym, ale też tworzy nową jakość: kompleksowy, skuteczny, efektywny i trwały system współpracy w świadczeniu usług w sferze integracji społeczno-zawodowej. Istotnym składnikiem innowacji jest uwzględnienie organizacji pozarządowej jako stałego i równorzędnego partnera dla PUP i OPS.

Na terenie kraju utworzono 16 partnerstw lokalnych, które zostały zaangażowane do testowania wypracowanego przez WRZOS „Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”. W każdym partnerstwie uczestniczyło po 2 pracowników ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej. Praca partnerstw nie wymagała dodatkowych nakładów finansowych. Ich funkcjonowanie opierało się na połączeniu i lepszym wykorzystaniu środków finansowych, które są w bieżącej dyspozycji partnerów. Działanie partnerstw wymagało natomiast zaangażowania zasobów ludzkich partnerów oraz zmian w sposobie i procedurach zarządzania i organizacji podmiotów zaangażowanych we współpracę. Proces testowania systemu współpracy obejmował okres od stycznia do czerwca 2013 r.

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego model testowany był przez partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy (lider partnerstwa), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. Partnerzy wspólnie zdecydowali, że skierują swoje usługi do 10 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu Bartoszyc, zarejestrowanych w PUP i będących równocześnie klientami MOPS. Opracowano plan działań związanych z wdrażaniem przyjętego standardu oraz budżet działań partnerstwa w okresie testowania modelu współpracy. Bartoszyckie Partnerstwo zostało sformalizowane – w dniu 15 stycznia 2013 roku została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej, która określiła ogólne zasady współpracy między PUP, MOPS i SION oraz szczegółowe uregulowania dotyczące udostępniania posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych i usług. Po zakończonej rekrutacji 10 klientów (7 kobiet i 3 mężczyzn) oraz opracowaniu dla wszystkich indywidualnych planów wsparcia, rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań, ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów, w tym m.in.:

- w okresie luty - czerwiec 2013 r., w trybie ciągłym odbywały się spotkania indywidualne i grupowe ze specjalistami PUP, MOPS i SION, finansowane były przez PUP i SION koszty badań lekarskich, organizowane na terenie MOPS prace społecznie użyteczne oraz szkolenia zawodowe w SION;

- w marcu uruchomiono pierwszy 6 - miesięczny staż w MOPS, ze względu na podjęcie zatrudnienia przez jednego z Klientów projektu zrekrutowano nową osobę, zorganizowano spotkanie informacyjne w siedzibie SION oraz spotkanie z przedstawicielem pracodawcy;

- w kwietniu uruchomiono następny 6 - miesięczny staż w ZR Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zorganizowano spotkanie informacyjne w siedzibie MOPS;

- w maju zaangażowano Klientów w przygotowania do spotkań i pikników integracyjnych, organizowanych przez MOPS i SION, w których następnie wzięli udział wraz z najbliższymi członkami rodzin;

- w czerwcu uruchomiono kolejne 6 - miesięczne staże dla 3 osób (w Hotelu „Bartis”, w Domu Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach).

Na przestrzeni całego okresu testowania modelu z różnorodnej oferty w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej skorzystało łącznie 11 Klientów. Z tego grona 3 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych, 5 osób - w pracach społecznie użytecznych, staże u pracodawców rozpoczęło 5 kolejnych, a 3 podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Na rzecz wszystkich uczestniczących w projekcie osób kadra specjalistyczna Partnerów zrealizowała łącznie 783,5 godz. usług, w tym specjaliści PUP - 114,5 godz. (m.in. indywidualny doradca zawodowy osoby niepełnosprawnej, pośrednik pracy, pracownik organizacji staży, pracownik ds. rozliczania prac społecznie użytecznych), specjaliści MOPS - 222,5 godz. (m.in. socjolog, pracownik socjalny, psycholog, pedagog, asystent rodziny, rehabilitant, pracownik odpowiedzialny za organizację i rozliczanie prac społecznie użytecznych) oraz specjaliści SION - 446,5 godz. (m.in. psycholog, doradca zawodowy, rehabilitant, informatyk). W okresie od lutego do czerwca 2013 r. większość Klientów była również wspierana finansowo. Wielkość wypłaconych bezpośrednio na Ich rzecz świadczeń pieniężnych (m.in. z tytułu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kosztów prac społecznie użytecznych, badań lekarskich, kursów zawodowych i stypendiów stażowych) wyniosła łącznie 51.986,28 zł.

Równoległa, kompleksowa oferta realizowana przez trzech Partnerów, wzmocniła w Klientach wiarę w możliwość zmiany swojej niekorzystnej sytuacji zarówno w wymiarze społecznym jak i zawodowym. Miało to bezpośredni wpływ na poprawę Ich sytuacji materialnej (uzyskanie dodatkowych dochodów) oraz rodzinnej (podjęcie aktywności zawodowej wpłynęło na poprawę wizerunku w gronie osób najbliższych). Z kolei współdziałanie Partnerów wzmocniło i rozszerzyło ofertę wsparcia na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Powstały w trakcie realizacji przedsięwzięcia interdyscyplinarny Zespół Specjalistów wypracował zasady współpracy i komunikacji pomiędzy członkami Partnerstwa, mające na celu usprawnienie oddziaływań skierowanych do wspólnych Klientów.

Zakończenie z dniem 30 czerwca 2013 r. testowania modelu, nie oznacza zaprzestania współpracy PUP, MOPS i SION w tym obszarze. Wynika to, m.in. z zaangażowania części Klientów w działania aktywizujące nawet do marca 2014 r., jak również z podjętych przez członków Partnerstwa ustaleń dotyczących realizacji wypracowanego modelu przez okres następnych 5 lat.

 

 

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej: www.wrzos.org.pl (zakładka „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”)

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS