A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Szansa
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Rok 2012 jest piątym z kolei rokiem realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach projektu systemowego pod nazwą „Twoja szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel główny projektu zakłada wzrost w 2012 r. aktywności społeczno - zawodowej 88 osób (52 kobiet i 36 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Bartoszyce.

Natomiast cele szczegółowe zakładają:

 1. Wzrost kompetencji społeczno - zawodowych 36 osób (22 kobiet i 14 mężczyzn) z terenu miasta Bartoszyce poprzez działania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, realizowane w 2012r.

 2. Wzrost kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 28 osób (16 kobiet i 12 mężczyzn) z terenu miasta Bartoszyc w ramach szkoleń zawodowych realizowanych w 2012r.

 3. Zminimalizowanie izolacji społecznej, wzmocnienie relacji rodzinnych oraz wzajemna integracja 24 osób (14 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu miasta Bartoszyce poprzez udział w Programie Aktywności Lokalnej, realizowanym w 2012r.

 4. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat kobiet pracujących i osób niepełnosprawnych przez 24 osoby (14 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu miasta Bartoszyce, uczestniczących w 2012r. w zajęciach psychoedukacyjnych oraz działaniach o charakterze środowiskowym w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym też osób uczących się, korzystających bezpośrednio lub pośrednio z wsparcia Ośrodka. Zgodnie z Planem Działania na rok 2012, ponad 50% uczestników projektu (47 osób) stanowi młodzież do 24 roku życia. Projekt zakłada również realizację instrumentu edukacyjnego w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba (np. kiedy uczestnik znajdzie się poza systemem edukacji lub w trakcie projektu postanowi kontynuować naukę).

W ramach działań wspierających planowane jest zatrudnienie dwóch asystentów rodziny, animatora lokalnego do pracy z młodzieżą oraz terapeuty ds. uzależnień. Ponadto zostaną zorganizowanie zajęcia świetlicowe dla dzieci osób biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany będzie głównie w oparciu o trzy grupy szkoleniowe, tj.

 1. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - 36 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, w tym również uczących się do 24 roku życia, wychowujących się w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym, często bez odpowiednich wzorców, a z wyuczoną bezradnością, odziedziczonym ubóstwem i utrwaloną barierą społeczną. Uczestnicy zostaną objęci działaniami profilaktyczno - naprawczymi oraz motywacyjnymi.

 2. Szkolenia zawodowe - 28 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, bez kwalifikacji zawodowych, wymagających uzupełnienia posiadanych kwalifikacji lub przekwalifikowania. Zaplanowano następujące kursy:

 3. - szwaczka w branży meblowej - 8 kobiet
  - szwaczka branży dzianinowej - 8 kobiet
  - technolog robót wykończeniowych - 6 mężczyzn
  - glazurnik - 6 mężczyzn.
 4. Program Aktywności Lokalnej - 24 osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne, nie radzące sobie z trudem rodzicielstwa i umiejętnościami wychowawczymi. Poza zajęciami w zakresie psychoedukacyjnym uczestnicy zaangażowani zostaną również do prac społecznie użytecznych, oraz wezmą udział w pikniku integracyjnym. Działaniami objęte zostaną również osoby z ich najbliższego otoczenia, tj. dzieci, rodzice współmałżonkowie i sąsiedzi

Realizacja działań merytorycznych, zaplanowanych w ramach V edycji projektu, rozpoczęła się w miesiącu czerwcu, po zakończeniu rekrutacji uczestników, dokonanej wspólnie przez pracowników MOPS i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach.

W dniu 5 czerwca rozpoczął się cykl zajęć (m.in. z prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym) oraz prace społecznie użyteczne dla pierwszej z dwóch grup uczestników Programu Aktywności Lokalnej, zaś 20 czerwca – dla wszystkich uczestników Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

11 i 12 lipca odbyło się seminarium informacyjne Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ NA TY z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Seminarium składało się z części teoretycznej i warsztatowej. Blok teoretyczny, który poprowadziły przedstawicielki Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie, dotyczył spółdzielczości socjalnej. Po jego zakończeniu uczestnicy wzięli udział w pikniku integracyjnym, organizowanym również w ramach projektu systemowego. W trakcie pikniku wyeksponowano stoiska informacyjne oraz odbyły się prezentacje artystyczne (spektakl „Quo vadis, Domine?”, przygotowany przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i występ zespołu seniorów „Białe Gołąbki” w repertuarze cygańskim). Z kolei następnego dnia, w ramach części warsztatowej, przygotowanej przez przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej „Stara Szkoła” Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach, każdy z uczestników wykonał własnoręcznie pracę w technice decoupage oraz uczestniczył w grze edukacyjnej Klockologia.

Na przestrzeni miesiąca lipca i sierpnia kontynuowane były również działania w PAL-u i MKIS oraz rozpoczęły się zajęcia w grupie szkoleń zawodowych (spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia teoretyczne i praktyki zawodowe). Odbywały się również zajęcia świetlicowe dla dzieci uczestników projektu.

11 i 12 lipca odbyło się seminarium informacyjne Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ NA TY z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Seminarium składało się z części teoretycznej i warsztatowej. Blok teoretyczny, który poprowadziły przedstawicielki Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie, dotyczył spółdzielczości socjalnej. Po jego zakończeniu uczestnicy wzięli udział w pikniku integracyjnym, organizowanym również w ramach projektu systemowego. W trakcie pikniku wyeksponowano stoiska informacyjne oraz odbyły się prezentacje artystyczne (spektakl „Quo vadis, Domine?”, przygotowany przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i występ zespołu seniorów „Białe Gołąbki” w repertuarze cygańskim). Z kolei następnego dnia, w ramach części warsztatowej, przygotowanej przez przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej „Stara Szkoła” Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach, każdy z uczestników wykonał własnoręcznie pracę w technice decoupage oraz uczestniczył w grze edukacyjnej Klockologia.

Na przestrzeni miesiąca lipca i sierpnia kontynuowane były również działania w PAL-u i MKIS oraz rozpoczęły się zajęcia w grupie szkoleń zawodowych (spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia teoretyczne i praktyki zawodowe). Odbywały się również zajęcia świetlicowe dla dzieci uczestników projektu.

W ramach działań integracyjnych:

- w dniach 20.08.2012 i 30.08.2012 na terenie zielonym Ośrodka odbyły się wielopokoleniowe zajęcia terapeutyczne (po 40 osób na każdym spotkaniu) dla beneficjentów Programu Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin. W ich trakcie uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów z zakresu malarstwa, wikliniarstwa, makramy i ceramiki oraz własnoręcznie wykonać różnorodne prace (m.in. koszyki, bransoletki, naszyjniki, dojnice, miski),

- 21.08.2012 odbył się wyjazd Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej do gospodarstwa agroturystycznego. Plenerowe zajęcia integracyjne prowadził pedagog oraz instruktorzy nauki tańca z ogniem.

We wrześniu kontynuowane były:

- szkolenia zawodowe (szwaczka w branży meblowej - 8 kobiet, szwaczka w branży dzianinowej – 8 kobiet, technolog robót wykończeniowych – 6 mężczyzn, glazurnik – 6 mężczyzn). Technolodzy robót wykończeniowych część swoich zajęć praktycznych odbywali na terenie MOPS,

- działania w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej (zajęcia z pedagogiem, warsztaty z ceramiki i wikliny, zajęcia z malarstwa, warsztaty komputerowe),

Rozpoczęły się również zajęcia II edycji Programu Aktywności Lokalnej (m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem, prawnikiem) oraz prace społecznie użyteczne.

Na przestrzeni miesiąca października:

- zakończyły się szkolenia zawodowe w poszczególnych grupach, a w dniu 23.10.2012 r. ich uczestnicy (28 osób), w trakcie spotkania podsumowującego, otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu,

- kontynuowane były zajęcia w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej,

- uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej realizowali na terenie Ośrodka zaplanowany zakres prac społecznie użytecznych (prace porządkowe i remontowo - budowlane).

 

W listopadzie uczestnicy PAL zakończyli przewidziane do wykonania prace społecznie użyteczne, zaś w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z pedagogiem, zajęcia ogólnokondycyjne oraz spotkania z animatorem lokalnym. MKIS zakończył swoją działalność w pierwszych dniach grudnia, a 7 grudnia jego uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

W ostatnim miesiącu roku zorganizowano również dodatkowe zajęcia dla uczestników PAL, m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania wizerunku oraz komputerowe. Odbył się także wyjazd do Wioski Garncarskiej, położonej w Kamionce koło Nidzicy, gdzie odbiorcy projektu wzięli udział w warsztatach ceramicznych i wykonywania choinek.

Tegoroczną edycję projektu, z grona planowanych 88 uczestników, ukończyły 74 osoby.

 

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej


Spotkania z doradcą zawodowycm

Zajęcia warsztatowe

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Wyjazd integracyjny

Seminarium informacyjne: "Z ekonomią społeczną na Ty"

 

Program Aktywności Lokalnej


Szkolenie BHP

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia z prawnikiem

Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z zakresu pielęgnacji zieleni

Zajęcia prozawodowe

Prace społecznie użyteczne

Wizyta w wiosce Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy

 

Szkolenia zawodowe

 

Działania o charakterze środowiskowym


Piknik integracyjny

 

Działania wspierajace


Zajęcia świetlicowe

Międzypokoleniowe zajęcia integracyjne

Spotkania rozpoczynające i kończące zajęcia w poszczególnych grupach tematycznych

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS