A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Szansa
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach jest realizatorem IV edycji projektu systemowego pn.Twoja Szansa” - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej 108 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (64 kobiety i 44 mężczyzn, w tym 11 osób niepełnosprawnych) z terenu miasta Bartoszyce, poprzez udział w działaniach aktywnej integracji realizowanych w 2011 roku.

Cele szczegółowe zakładają:

1.       zmniejszenie izolacji społecznej osób i rodzin oraz wzajemną integrację poprzez udział w Programie Aktywności Lokalnej oraz pracach społecznie użytecznych;

2.       wzrost kompetencji społeczno – zawodowych osób długotrwale bezrobotnych poprzez realizację programu reintegracji społeczno – zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej;

3.       wzrost kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych podopiecznych MOPS poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych i w kursach zawodowych;

4.       zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat pracujących kobiet oraz możliwości osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych oraz organizację pikniku integracyjnego.

 

Odbiorcami projektu będą: osoby nieaktywne zawodowo, osoby bezrobotne (bez prawa do zasiłku, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej), w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, o niskich, bądź nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia. Dodatkowo działania obejmą osoby traktowane jako otoczenie w/w osób (mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkujące we wspólnym środowisku).

W gronie 108 odbiorców tegorocznej edycji będzie 11 osób niepełnosprawnych (7 kobiet i 4 mężczyzn). W Programie Aktywności Lokalnej weźmie udział 36 osób (20 kobiet i 16 mężczyzn) bezrobotnych (w tym 4 osoby niepełnosprawne), bez prawa do zasiłku oraz ich najbliższe otoczenie, tj. dzieci, współmałżonkowie, sąsiedzi. Ponadto kontraktem socjalnym zostaną objęte 72 osoby bezrobotne, w tym:

- 42 osoby (24 kobiety i 18 mężczyzn), które zostaną skierowane do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej. W tym gronie będzie 12 osób długotrwale bezrobotnych i 7 osób niepełnosprawnych;

- 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn), które zostaną przeszkolone w zawodach: obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych (12 osób), murarz (6 osób), tapicer (6 osób), operator wózków widłowych (6 osób).

Realizacja działań przewidzianych w ramach IV edycji projektu Twoja Szansa, rozpoczęła się w maju 2011 r. Uczestnicy projektu, po wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez rejonowych pracowników socjalnych, odbyli rozmowy kwalifikacyjne z psychologiem i doradcą zawodowym. Grupa odbiorców, zakwalifikowanych do Programu Aktywności Lokalnej, wzięła udział w spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym przez MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bartoszycach. W przedsięwzięciu udział wzięły osoby bezrobotne, członkowie ich rodzin, niepełnosprawni uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu (placówek wsparcia funkcjonujących w strukturze Ośrodka) oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W miesiącu czerwcu rozpoczęły się w Klubie Integracji Społecznej zajęcia z reintegracji społeczno – zawodowej, prowadzone m.in. przez pedagoga, prawnika, doradcę zawodowego, psychologa i terapeutę do spraw uzależnień oraz zajęcia ogólno usprawniające, zlokalizowane na sali rehabilitacyjnej Ośrodka.

Z kolei w ramach Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego pod hasłem „Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem”, odbywają się zajęcia ze specjalistami (pedagog, doradca zawodowy) oraz organizowane są na terenie MOPS prace społecznie użyteczne.

Miesiąc lipiec zaznaczył się nasileniem różnorodnych działań planowanych w ramach przedmiotowego projektu:

1. Kontynuowane były zajęcia w pierwszej grupie Klubu Integracji Społecznej (m.in. z zakresu kształtowania własnego, ceramiki, pierwszej pomocy, warsztaty komputerowe) oraz prace społecznie użyteczne i zajęcia prozawodowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

2. Dalszą, wzmożoną pracę prowadzili asystenci rodziny. Ich działania ukierunkowane są na kompleksowe wsparcie oraz rozwój kompetencji społecznych i zawodowych poszczególnych członków 10 rodzin.

3. Rozpoczęły się zajęcia świetlicowe dla dzieci uczestników projektu, prowadzone przez opiekuna i choreoterapeutę.

4. Odbyło się spotkanie rozpoczynające (12 lipca) szkolenia zawodowe kobiet w zawodach tapicer i obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych, a następnie (po zakończeniu I etapu, obejmującego zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej), 20 lipca rozpoczęły się zajęcia (teoria + praktyka), pozwalające nabyć kwalifikacje zawodowe.

5. W dniu 19 lipca w siedzibie MOPS odbyło się seminarium informacyjne nt. „Ekonomia społeczna - dlaczego warto?” Seminarium było skierowane do osób długotrwale bezrobotnych - uczestników zajęć prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej w ramach przedmiotowego projektu oraz kadry merytorycznej (głównie z terenu powiatu bartoszyckiego), pracującej z osobami bezrobotnymi - pracownicy ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych realizujących projekty w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (w tym również osób niepełnosprawnych). Zaproszenie przyjęli również lokalni samorządowcy na czele z Burmistrzem Miasta Bartoszyce Panem Krzysztofem Nałęczem oraz Z-cą Burmistrza Panią Aneta Mazur. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentowała Pani Halina Zygnerska. Łącznie w spotkaniu uczestniczyły 73 osoby, które pracowały w dwóch grupach tematycznych.

Blok teoretyczny seminarium poprowadziła Pani Justyna Ocalewicz - specjalista ds. informacji i promocji w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (OWIES) w Elblągu. W trakcie prezentacji uczestnicy uzyskali m.in. odpowiedź na pytanie czym jest ekonomia społeczna i jakie przybiera formy. Pani Ocalewicz omówiła również promowaną przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ideę wiosek i miejscowości tematycznych („Miejsca z Duszą - Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur”) oraz dobre praktyki ekonomii społecznej na terenie kraju i naszego województwa.

Większość przykładów wskazywała na to, w jaki sposób wzrost aktywności środowisk lokalnych wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych.

Blok warsztatowy poprowadziła Pani Barbara Nowicka - obecny sołtys Suchacza i aktywna działaczka Stowarzyszenia Miłośników Suchacza i Okolic. Suchacz, który podjął inicjatywę wiosek tematycznych i funkcjonuje jako Wioska Kaperska może pochwalić się zdobyciem pierwszej nagrody w konkursie na najatrakcyjniejszą wieś powiatu elbląskiego oraz drugiej w konkursie „Wsie przyjazne mieszkańcom i turystom”. Pani Nowicka, w towarzystwie dwóch „kaprów”, dokonała prezentacji działalności Stowarzyszenia oraz poprowadziła warsztaty malowania na szkle, wyrobu sakiewek i kolczyków. Uczestnicy warsztatu mogli również samodzielnie „wybić” pamiątkową monetę, która doskonale pasowała do wykonanej własnoręcznie sakiewki.

Po zakończeniu seminarium jego uczestnicy wzięli udział w podsumowaniu XXX Integracyjnego Międzynarodowego Pleneru Plastyki, który MOPS organizował wspólnie z Bartoszyckim Domem Kultury w ramach projektu pn. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych, dofinansowanego ze środków PFRON, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.


6. Odbyło się spotkanie rozpoczynające (26 lipca) dwóch kolejnych grup szkoleniowych - II edycja Klubu Integracji Społecznej oraz szkolenia zawodowe dla mężczyzn w zawodach murarz i operator wózków widłowych. Aktualnie w obydwu grupach trwają przewidziane harmonogramem zajęcia.

W miesiącu sierpniu i w pierwszych tygodniach września kontynuowane były zajęcia szkoleniowe we wszystkich grupach tematycznych:

1. W ramach Klubu Integracji Społecznej - w dniu 8 sierpnia zakończyły się zajęcia I edycji (zaświadczenia o ukończeniu otrzymało 13 osób) oraz trwała II edycji spotkań w Klubie (zajęcia psychoedukacyjne, ogólnousprawniające, warsztaty wikliniarskie, ceramiczne, komputerowe), która zakończyła się rozdaniem w dniu 21 września zaświadczeń o udziale w projekcie dla 13 osób. Rozpoczęły się również zajęcia w III grupie szkoleniowej.

2. W ramach Programu Aktywności Lokalnej - 29 sierpnia zakończyły się zajęcia oraz prace społecznie użyteczne w I grupie (zaświadczenia o ukończeniu otrzymało 18 osób). II grupa rozpoczęła zajęcia 24 sierpnia - odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem. Równolegle na terenie Ośrodka były realizowane prace społecznie użyteczne.

10 i 30 sierpnia na posesji MOPS odbyły się również plenerowe zajęcia terapeutyczne dla uczestników i członków ich rodzin. W każdym ze spotkań udział wzięło 50 osób, które w sympatycznej, rodzinnej atmosferze, pod okiem specjalistów malowały na jedwabiu, rzeźbiły, wykonywały przedmioty ze sznurka (makrama), gliny i wikliny.

3. W ramach szkoleń zawodowych - trwały zajęcia teoretyczne i praktyki zawodowe dla kobiet w zawodach tapicer i obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych oraz dla mężczyzn w zawodach murarz i operator wózków widłowych. Podsumowanie szkoleń dla kobiet (zaświadczenia o ukończeniu otrzymało 16 pań) i I edycji PAL odbyło się 29 sierpnia w Bartoszyckim Domu Kultury i zostało połączone z prezentacja spektaklu pt. „Wiem, że jesteś tam”, kończącego warsztaty teatralne z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wystawą prac, które powstały w trakcie zajęć Klubu Integracji Społecznej. Z kolei mężczyźni zakończyli swój udział w szkoleniach w dniu 21 września – zaświadczenia otrzymało 10 panów.

W okresie październik - listopad kontynuowano ostatnie działania merytoryczne projektu, a w szczególności:

- realizowane były zajęcia w ramach III edycji Klubu Integracji Społecznej (zakończenie, połączone z rozdaniem świadectw, odbyło się 09 listopada) oraz prace społecznie użyteczne w ramach II edycji Programu Aktywności Lokalnej (zakończenie w dniu 26 października),

- asystenci rodziny prowadzili pracę, ukierunkowaną na kompleksowe wsparcie oraz rozwój kompetencji społecznych i zawodowych 10 rodzin uczestników projektu,

- terapeuta ds. uzależnień prowadził indywidualne konsultacje dla osób wymagających wsparcia.

Łącznie, na przestrzeni roku, z różnorodnych działań aktywizujących skorzystało 105 (na planowanych 108) bezpośrednich odbiorców oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, tj. współmałżonkowie i dzieci. Zrealizowano 1.284 godziny różnorodnych zajęć oraz 2.582 godziny prac społecznie użytecznych.

Opis zrealizowanych w 2011 roku działań został zawarty w folderze poprojektowym.

 

Rekrutacja uczestników projektu

 

Klub Integracji Społecznej


Zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej

Zajęcia ogólnousprawniające

Warsztaty z zakresu ceramiki, wikliny i obslugi komputera

Zajęcia z zakresu kształtowania własnego wizerunku

Kurs udzielania pierwszej pomocy

 

Program Aktywności Lokalnej
"Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem"


Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia prozawodowe

Prace społecznie użyteczne

 

Spotkanie integracyjne

 

Szkolenia zawodowe


Zajęcia psychoedukacyjne

Obsługa kas fiskalnych z obsługa komputera

Tapicer

Tapicer - praktyka

Murarz

Obsługa wózków widłowych

 

Zajęcia świetlicowe

 

Seminarium informacyjne "Ekonomia społeczna - dlaczego warto?"

 

Spotkania rozpoczynające i kończące zajęcia w poszczególnych grupach tematycznych

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops