A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Szansa
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Realizacja działań szkoleniowych, przewidzianych w ramach III edycji projektu Twoja Szansa, (patrz również I edycja i II edycja projektu) dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęła się w maju 2010 r. Ich głównym celem jest pobudzenie aktywności osób bezrobotnych (62 kobiet i 58 mężczyzn) poprzez udział w różnorodnych formach aktywizacyjnych i integracyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 • zmniejszenie izolacji społecznej osób i rodzin oraz wzajemną integrację poprzez udział w PAL oraz pracach społecznie użytecznych;
 • wzrost kompetencji społeczno - zawodowych osób bezrobotnych poprzez realizację programu reintegracji społeczno - zawodowej w ramach KIS;
 • wzrost kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych podopiecznych MOPS poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych i w kursach zawodowych realizowanych przez zewnętrzny podmiot szkolący.
 • zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy na temat pracujących kobiet oraz możliwości osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych oraz organizację pikniku integracyjnego.

Odbiorcami projektu są: osoby bezrobotne (bez prawa do zasiłku, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej), w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia średniego, o niskich, bądź nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy, kwalifikacjach zawodowych, powyżej 50 roku życia. Dodatkowo działania obejmą osoby traktowane jako otoczenie w/w osób (mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkujące we wspólnym środowisku).

Tegoroczna edycja projektu obejmie łącznie 120 osób. W ich gronie będzie 11 osób bezrobotnych, uczestniczących w projekcie w 2009 r., które zostaną skierowane do dalszej formy aktywizacji (3 - PAL,
8 - szkolenia zawodowe).

W PAL wezmą udział 43 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz ich najbliższe otoczenie, tj. dzieci, współmałżonkowie, sąsiedzi.

Ponadto kontraktem socjalnym zostanie objętych 77 osób bezrobotnych, w tym:

 • 42 osoby długotrwale bezrobotne, które będą uczestniczyć w spotkaniach KIS;
 • 35 osób, które zostaną przeszkolone w zawodach: kucharz - 6 osób, operator programów komputerowych z obsługą kas fiskalnych - 12 osób, brukarz - 8 osób, technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 9 osób.

Łączna wartość tegorocznego wniosku wynosi 360.219,71 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS - 322.307,71 zł (89,48 %) oraz wkład własny (środki przeznaczone na realizację zasiłków celowych i prac społecznie użytecznych uchwalone w budżecie MOPS na 2010 r.) - 37.912,00 zł (10,52 %)

 

W pierwszej fazie realizacji III edycji projektu (styczeń-kwiecień 2010r.) przeprowadzono działania z zakresu zarządzania i promocji oraz rozpoczęto działania organizacyjne - pracownicy socjalni Ośrodka wytypowali odbiorców projektu i przeprowadzili rekrutację. Następnie, w I połowie maja, rozpoczęły się działania z zakresu aktywnej integracji.

W okresie od 13.05.2010r. do 08.09.2010 r. odbyły się dwie edycje Klubu Integracji Społecznej,
w których udział wzięło łącznie 26 osób długotrwale bezrobotnych. Program zajęć KIS zawierał zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej:

 • psychoedukacyjne - prowadzone przez psychologa i pedagoga - ukierunkowane na rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej;
 • prozawodowe - realizowane przez doradcę zawodowego i prawnika.

Ponadto zorganizowano warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe (komputerowe, ceramiczne i wikliniarskie), zajęcia ogólnousprawniające, warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku (część teoretyczna i praktyczna) oraz kurs pierwszej pomocy.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego pod hasłem "Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem", w okresie od 11.05.2010r. do 15.09.2010r. przeszkolono 2 grupy (łącznie - 29 osób).

Osoby biorące udział w PAL uczestniczyły w:

 • zajęciach prozawodowych, ukierunkowanych na naukę kształtowania umiejętności dbania o zieleń i najbliższe otoczenie, wykonywania prac poprawiających estetykę pomieszczeń oraz remontowo-naprawczych;
 • cyklu zajęć nastawionych na trening kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa;
 • spotkaniach grupy samopomocowej skupionej wokół zagadnienia rodzicielstwa prowadzonej przez pedagoga;
 • cyklu zajęć nastawionych na poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego (w tym na rynek pracy), prowadzonych przez doradcę zawodowego.

W ramach PAL odbyły się także:

 • w dniu 28.05.2010 r. - piknik integracyjny z udziałem uczestników zajęć, członków ich rodzin, osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Placówki przygotowały swoje prezentacje artystyczne, zaś Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach oraz Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący przy Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowały akcję informacyjną w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • zajęcia terapeutyczne na terenie zielonym MOPS (05.07.2010 r.) oraz zajęcia wyjazdowe do Lidzbarka Warmińskiego i Galin (20.08.2010 r.)., mające na celu integrację uczestników projektu oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, jak również kształtowanie pozytywnych wzorców rodzicielskich oraz właściwych relacji rodzinnych.

Osoby bezrobotne uczestniczące w PAL wykonywały równocześnie prace społecznie użyteczne na terenie MOPS (drobne prace porządkowo-gospodarcze oraz remontowo-naprawcze). W okresie od 11.05.2010r. do 24.09.2010r. wypracowano łącznie 2790 godzin.

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się również szkolenia zawodowe pozwalające na nabycie bądź podwyższenie kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, w których wzięło 35 osób, w tym 18 kobiet i 17 mężczyzn. Szkolenia zorganizowane zostały w dwóch etapach – I etap obejmował, prowadzone przez psychologa, zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz zajęcia w zakresie poruszania się na rynku pracy – prowadzone przez doradcę zawodowego. II etap szkoleń został zorganizowany przez Centrum Edukacji w Bartoszycach i obejmował 4 bloki tematyczne w zawodach: operator programów komputerowych z obsługą kas fiskalnych (12 kobiet), brukarz (8 mężczyzn), technolog robót wykończeniowych w budownictwie (9 mężczyzn) oraz kucharz
(6 kobiet). W ramach praktyk zawodowych dla mężczyzn, które odbyły się na terenie MOPS, zostały wyremontowane ciągi komunikacyjne (ponad 100 m2) oraz elewacja budynku magazynowego.

Od 06.09.2010 r. trwała III edycja Klubu Integracji Społecznej oraz III edycja Programu Aktywności Lokalnej. Osoby bezrobotne uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami oraz w pracach społecznie użytecznych (grupa PAL). Całość zajęć obydwu grup została zakończona uroczystym spotkaniem w dniu 15.11.2010 r., w trakcie którego podsumowano również wszystkie działania merytoryczne projektu skierowane do bezpośrednich odbiorców. Na przestrzeni roku z różnorodnych działań aktywizujących skorzystało 119 (na planowanych 120) osób oraz ich najbliższe otoczenie, tj. współmałżonkowie i dzieci. Łączna ilość godzin zrealizowanych w trzech grupach szkoleniowych Klubu Integracji Społecznej na przestrzeni 7 miesięcy wyniosła 699. W ramach PAL (również w trzech grupach) zrealizowano 170 godzin zajęć oraz wykonano 3.314 godziny prac społecznie użytecznych. Z kolei w ramach szkoleń zawodowych (4 grupy tematyczne) łącznie zrealizowano 170 godzin zajęć teoretycznych i 545 godzin zajęć praktycznych.

Na przestrzeni całego okresu realizacji projektu odbywały się także różnorodne działania promocyjne. Obejmowały one rozpowszechnianie informacji o planowanych działaniach poprzez m.in. ekspozycję banerów i plakatów informacyjnych, dystrybucję ulotek oraz publikację folderu, zawierającego opis zrealizowanych przedsięwzięć.

 

Klub Integracji Społecznej


Zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej

Zajęcia ogólnousprawniające

Zajęcia z zakresu kształtowania własnego wizerunku

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty z zakresu ceramiki, wikliny, obsługi komputera

Wizyty w centrach integracji społecznej i spółdzielniach socjalnych

 

Program Aktywności Lokalnej
"Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem"


Zajęcia psychoedukacyjne

Spotkania integracyjne

Prace społecznie użyteczne

 

Szkolenia zawodowe mężczyzn w zawodzie brukarza i technologa robót wykończeniowych


Część teoretyczna i praktyczna

 

Szkolenia zawodowe Kobiet


Część psychoedukacyjna

Operator programów komputerowych

Kucharz

 

Spotkania rozpoczynające i kończące zajęcia w poszczególnych grupach tematycznych

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops