A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Szansa
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, realizuje projekt systemowy pod nazwą "Twoja Szansa" - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Założenia merytoryczne przedsięwzięcia opierają się na wcześniejszych doświadczeniach MOPS wypracowanych w ramach funkcjonowania Klubu Integracji SpoŁecznej (KIS). W 2005r. Ośrodek realizował projekt pn. "Klub Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego", dofinansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej kwotą 15.000zł, którym rozpoczął działalność Klubu. Na przestrzeni trzech lat odbyło się XII edycji KIS. Łącznie uczestniczyło w nich 128 osób. Zajęcia były prowadzone przez: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, doradcę zawodowego, rehabilitanta oraz informatyków. Efekty uzyskane w poprzednim okresie oraz akceptacja podejmowanych działań przez samych uczestników sprawiły, że w 2008r. kontynuowano i rozszerzono sprawdzone formy aktywizacji w ramach realizacji i edycji projektu "Twoja Szansa" - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. (patrz...)

Podejmowane dotychczas działania stanowiły podstawę do realizacji kolejnej edycji projektu dofinansowanego ze środków EFS, którego celem głównym jest integracja i aktywizacja osób bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne. Cele szczegółowe przedsięwzięcia przewidują:

  • zakres integracji członków społeczności lokalnej w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) - pn.: "Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem", uwzględniającego również udział w pracach społecznie użytecznych. Niniejszy program obejmie osoby bezrobotne, pracujące oraz członków ich rodzin (dzieci uczestniczące w zajęcia świetlicowych);
  • wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób długotrwale bezrobotnych poprzez udział w zajęciach KIS;
  • wzrost kwalifikacji zawodowych podopiecznych MOPS poprzez udział w kursach zawodowych.

 

Projekt obejmuje łącznie 121 - osobową grupę, w tym 44 osoby uczestniczące w programie aktywności lokalnej, 28 osób szkolonych w ramach Klubu Integracji Społecznej oraz 49 osób skierowanych na szkolenia zawodowe.

Łączna wartość projektu wynosi 349 773,80 zł, w tym kwota dofinansowania z EFS - 310 503,80 zł oraz wkład własny (środki przeznaczone na realizację świadczeń i prac społecznie użytecznych uchwalone w budżecie MOPS na 2009 r.) - 39 270,00 zł.

W pierwszej fazie projektu (styczeń - czerwiec 2009r.) zostały przeprowadzone działania z zakresu zarządzania oraz promocji projektu, w tym m.in. wypracowano zasady wspópracy z Powiatowym Urzędem Pracy i zawarto stosowne porozumienie oraz rozpoczęto działania organizacyjne. Pracownicy socjalni ośrodka wytypowali odbiorców projektu i przeprowadzili rekrutację.

W miesiącach letnich (lipiec - sierpień 2009r.) prowadzono działania z zakresu aktywnej integracji. W tym czasie odbyła się I edycja Klubu Integracji Społecznej, w której udział wzięo 14 osób długotrwale bezrobotnych. Program Klubu zawierał zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej:
- psychoedukacyjne - prowadzone przez psychologa i pedagoga; nastawione na rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej;
- prozawodowe - realizowane przez doradcę zawodowego i prawnika. Ponadto zorganizowano warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe (komputerowe, ceramiczne i wikliniarskie prowadzone przez specjalistów), zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku (część teoretyczna i praktyczna).

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się również szkolenia zawodowe dla 49 osób bezrobotnych, które pozwoliły nabyć kwalifikacje zawodowe poszukiwane na lokalnym rynku pracy (część teoretyczna i praktyczna). Kobiety zostały przeszkolone w zawodach - pielęgnacja dłoni i stylizacja paznokci (12 osób) oraz pracownik pielęgnacji zieleni (także 12 osób), zaś mężczyźni - brukarz (12 osób) oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie (13 osób). Dwa kursy dla mężczyzn zostały zorganizowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który ma siedzibę w budynku administrowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i korzysta z jego infrastruktury. W ramach praktyk zawodowych, które w częci zorganizowano się na terenie MOPS, zostały wyremontowane ciągi komunikacyjne (ponad 200 m. kw.) i pomieszczenia magazynowe o łącznej powierzchni 230 m. kw. oraz uporządkowane tereny zielone wokół siedziby MOPS i na terenie miasta.

Osoby skierowane do uczestnictwa w Programie Aktywności Lokalnej uczestniczyły w:

  • cyklu zajęć nastawionych na trening kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa;
  • spotkaniach grupy samopomocowej skupionej wokół zagadnienia rodzicielstwa prowadzonej przez pedagoga;
  • cyklu zajęć nastawionych na poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego (w tym na rynek pracy), prowadzonych przez doradcę zawodowego

 

Podczas trwania zajęć terapeutycznych dla dzieci osób uczestniczących w Programie były organizowane zajęcia świetlicowe. Osoby bezrobotne uczestniczące w PAL wykonywały równocześnie prace społecznie użyteczne na terenie MOPS (drobne prace porządkowo-gospodarcze oraz remontowo-naprawcze).

W okresie od października do listopada odbyła sią II edycja Klubu Integracji Społecznej. 14-osobowa grupa osób długotrwale bezrobotnych uczestniczyła w zajęciach psychoedukacyjnych (psycholog, pedagog), prozawodowych (doradca zawodowy, prawnik) oraz ukierunkowanych na kształtowanie podstawowych umiejętności i kompetencji zawodowych (warsztaty ceramiczne, wikliniarskie i komputerowe). Zorganizowano również zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku.

 

Klub Integracji Społecznej

Zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej

Warsztaty z zakresu ceramiki, wikliny, obsługi komputera

Zajęcia z rehabilitantem

Zajęcia z zakresu kształtowania własnego wizerunku (praktyka)

 

Program Aktywności Lokalnej
"Jak być dobrym rodzicem, sąsiadem i pracownikiem"

Spotkanie rozpoczynające PAL

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia świetlicowe

Prace społecznie-użyteczne

Wyjazdy i spotkania integracyjne

Spotkanie kończące PAL

 

Szkolenia zawodowe

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

 

Brukarz

 

Pielęgnacja dłoni i stylizacja paznokci

 

Pracownik pielęgnacji zieleni
 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS