A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Twoja Szansa
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Założenia merytoryczne projektu opierają się na wcześniejszych doświadczeniach MOPS wypracowanych w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. W 2005r. Ośrodek realizował projekt pn. "Klub Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego" dofinansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej kwotą 15.000zł, którym rozpoczął działalność Klubu. Działania KIS, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, są ukierunkowane na: reintegrację społeczną, czyli odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu rodzinnym i zawodowym oraz reintegrację zawodową polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu wśród uczestników KIS zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Od początku funkcjonowania do chwili obecnej odbyło się XII edycji Klubu Integracji Społecznej. Łącznie uczestniczyło w nich 128 osób. Zajęcia były prowadzone przez: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, doradcę zawodowego, rehabilitanta oraz informatyków. Według danych własnych MOPS z grona uczestników, którzy ukończyli zajęcia 53 osoby były zatrudnione w ramach robót publicznych, 2 osoby odbywały przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 1 osoba odbyła staż oraz 6 osób pracowało przy pracach sezonowych poza granicami kraju. Ponadto 13 osób pracuje u lokalnych pracodawców, a 40 osób wykonywało, zorganizowane w MOPS, prace społecznie użyteczne na rzecz gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to efekt wspópracy z partnerami projektu, a przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, który wspiera również niniejszy projekt. Wymierne efekty uzyskane w poprzednim okresie oraz akceptacja podejmowanych działań przez samych uczestników sprawiły, iż celowym jest kontynuowanie i rozszerzenie sprawdzonych form aktywizujących z wykorzystaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ostatecznymi beneficjentami projektu p.n. "Twoja Szansa - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w okresie od 04.08.2008r. do 22.12.2008r., są osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach i motywacji. Projekt obejmuje 77 osób, w tym 28 osób szkolonych w ramach Klubu Integracji Społecznej, 24 osoby uczestniczące w zajęciach i równocześnie realizujące prace społecznie użyteczne oraz 25 osób skierowanych na szkolenia zawodowe. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne. Cele szczegóowe zakładają wzrost umiejętności społecznych i zawodowych tych osób poprzez reintegrację społeczno - zawodową oraz wzrost ich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych oraz organizację prac społecznie użytecznych.

Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy beneficjenci projektu uczestniczyli w różnorodnych działaniach aktywizujących.

W ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z psychologiem i pedagogiem oraz z zakresu reintegracji zawodowej z doradcą zawodowym. Odbyły się również warsztaty komputerowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, spotkania z rehabilitantem, zajęcia teoretyczne i praktyczne z fryzjerem i kosmetyczką. Dodatkowo, w ramach wizyt studyjnych, uczestnicy Klubu mieli moąliwość zapoznać się z rónymi formami aktywizacji zawodowej i społecznej funkcjonującymi na terenie naszego województwa. Odbyły się wizyty w Spódzielni Socjalnej "Blask" w Dobrym Mieście, Klubie Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, Centrum Integracji Społecznej w Braniewie i Olsztynie. Przy okazji uczestnicy zwiedzili Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Wzgórze Katedralne we Fromborku, byli nad Zalewem Wiślanym oraz uczestniczyli w seansie w Olsztyńskim Planetarium.

Z kolei beneficjenci skierowani do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych, w ramach przygotowania teoretycznego wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych z pedagogiem i psychologiem oraz z zakresu reintegracji zawodowej - z doradcą zawodowym. Równolegle, w celu praktycznego przygotowania do aktywnego pełnienia roli pracownika w zakładzie pracy, osoby te wykonują prace porzżdkowo - gospodarcze i remontowo - naprawcze na terenie MOPS.

Grupa beneficjentów uczestniczących w szkoleniach zawodowych w Centrum Edukacji w Bartoszycach, wzięła udział w zajęciach teoretycznych oraz w praktykach zawodowych zlokalizowanych w miejscowych firmach, pozwalających na zdobycie kwalifikacji do wykonywania obsługi traka - przez męczyzn i zawodu kucharza - przez kobiety.

Na przestrzeni całego okresu realizacji projektu odbywały się rónorodne działania promocyjne. Obejmowały one rozpowszechnianie informacji o planowanych wydarzeniach poprzez m.in. ekspozycję banerów, dystrybucję ulotek i plakatów informacyjnych oraz działania nastawione na odbiór masowy, skierowane do szerszego kręgu odbiorców poprzez publikację artykułów prasowych, informacje na stronie internetowej, czy też organizację 2 spotkań - rozpoczynającego i podsumowującego projekt. Spotkanie kończące realizację projektu odbyło się w Bartoszyckim Domu Kultury. Uczestniczyli w nim bezpośredni beneficjenci, przedstawiciele władz lokalnych, partnerzy projektu oraz podmioty i osoby zaangażowane w jego realizację.

W trakcie spotkania domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach zaprezentowali spektakl pod tytułem "Cztery pory roku", kończący 8-dniowe warsztaty teatralne realizowane w ramach projektu "Teatr nie jedno ma oblicze". W trakcie spotkania podsumowującego realizację głównych działań projektu wyeksponowane zostały również prace uczestników Klubu Integracji Społecznej, które powstały w trakcie warsztatów wikliniarskich, ceramicznych, tkackich i z zakresu kwiaciarstwa. Wszyscy uczestnicy projektu "Twoja szansa" otrzymali zaświadczenia o udziale w przedsięwzięciu.

Spotkanie inaugurujące realizację projektu "Twoja szansa"

 

Klub Integracji Społecznej

<
<

 

WIZYTY STUDYJNE

Wizyta w Wielobranżowej Spódzielni 'Blask' w Dobrym Mieście

Wizyta w Klubie Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Wizyta na Zamku w Lidzbarku Warmińskim

Wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

Wizyta w Planetarium w Olsztynie

Wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Braniewie

Wizyta na Wzgórzu Katedralnym i w Katedrze we Fromborku

Wizyta w Domu Rybaka w Starej Pasłęce

Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

 

Prace społecznie użyteczne

 

Szkolenie zawodowe w Centrum Edukacji w Bartoszycach

Praktyki zawodowe: obsługa traka

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu: obsługa traka

Praktyki zawodowe: kucharz

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu: kucharz

 

Spotkanie podsumowujące realizację projektu

 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS