A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


REGULAMIN ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Bartoszycach

 

ROZDZIAŁ  I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zmian.).
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy(Dz. U. 2010 Nr 238 poz. 1586 z późn. zmian.).
 4. Uchwały Nr 103/XV/99 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 22.XII.1999r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego.
 5. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. MOPS - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
 2. Domu - należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy,
 3. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę przebywającą w Domu na podstawie decyzji administracyjnej,
 4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach,
 5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Bartoszyce.

§ 3

 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym jako zadanie zlecone Gminie przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej, działającą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10 A.
 2. Dom funkcjonuje na wydzielonej części majątku komunalnego, będącego w zarządzie MOPS, o powierzchni 693,56 m2.
 3. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa.

§ 4

 1. Dom jest placówką pobytu dziennego typu A, B, C (w rozumieniu przepisów określonych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu), przeznaczoną dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego, bądź opieki stacjonarnej.
 2. Dom działa 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, od 730 do 1530.
 3. Przez 7 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z Uczestnikami, zaś pozostały czas przeznacza się na uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć.
 4. W ramach działalności Domu mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz byłych Uczestników.
 5. Decyzję o skierowaniu do Domu oraz decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług wydaje Dyrektor MOPS, w oparciu o wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela prawnego.
 6. Odpłatność ustaloną w decyzji Uczestnicy zajęć wnoszą do kasy MOPS, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 7. Dom posiada 55 miejsc i prowadzi działalność terapeutyczną w oparciu o następujące sale terapeutyczne:
  • gospodarstwa domowego i spotkań ogólnych,
  • ergoterapii,
  • arteterapii,
  • terapii społecznej,
  • rękodzieła ludowego,
  • terapii sensorycznej,
  • rehabilitacji z elementami fizykoterapii,
  • e-pracowni.

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Domu.

§ 5

 1. Celem Domu jest świadczenie na rzecz Uczestników usług polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
 2. Do zakresu usług świadczonych przez Dom należy:
  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in. umożliwienie przygotowania i spożycia posiłku w ramach treningu kulinarnego,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
  • niezbędna opieka i wsparcie na terenie Domu,
  • terapia ruchowa, w tym m.in.: rehabilitacja zdrowotna, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
  • prowadzenie innych form terapeutycznych (w tym m.in. obsługa komputera, krawiectwo, tkactwo, ceramika, wiklina), przygotowujących do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia na otwartym i chronionym rynku pracy. 
 3. Usługi w Domu są świadczone w formie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.
 4. Dom, w oparciu o bazę żywieniową Dziennego Domu „Senior-WIGOR” MOPS, umożliwia Uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w postaci obiadu, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, w ramach treningu kulinarnego, stanowiącego element bieżącej pracy terapeutycznej, z posiłku korzystają wszyscy Uczestnicy.
 5. Wymienione w punkcie 1 cele realizowane są poprzez:
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych do codziennego, samodzielnego funkcjonowania w oparciu o pracę terapeutyczno - rehabilitacyjną,
  • udostępnianie poradnictwa i pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
  • poprawę funkcjonowania Uczestników w rodzinie i najbliższym otoczeniu,
  • motywowanie do aktywności w pełnieniu ról społecznych i zdrowotnych,
  • pracę socjalną z rodzinami Uczestników,
  • stosowanie różnych form integracyjnych dotyczących Uczestników i ich otoczenia,
  • rekonstrukcję, odkrywanie i rozwój zainteresowań Uczestników w ramach działalności terapeutycznej, prowadzonej na bazie Domu oraz w kontaktach z ich środowiskiem rodzinnym i najbliższym otoczeniem.

ROZDZIAŁ III. Prawa i obowiązki Uczestników Domu:

§ 6

1. Uczestnik ma prawo do:

 • poszanowania jego godności i prywatności oraz równego traktowania i ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
 • wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej prawo to przysługuje opiekunowi prawnemu,
 • złożenia skargi osobiście lub przez opiekuna prawnego do Kierownika Domu oraz do Dyrektora MOPS,
 • rezygnacji z pobytu w Domu. Prawo to w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przysługuje opiekunowi prawnemu,
 • korzystania ze sprzętu znajdującego się w Domu,
 • uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu potrzeb,
 • uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom.

§ 7

 1. Uczestnikom tworzy się warunki do samorządnego zorganizowania się w celu reprezentowania swoich interesów oraz podtrzymania właściwych form współdziałania z kadrą Domu, zapewniających realizację ich praw.
 2. Na ogólnym zebraniu, Uczestnicy mogą wybrać Radę Domu, która stanowi organ pomocniczy i doradczy Kierownika.
 3. W skład Rady Domu wchodzą:
  • przewodniczący,
  • sekretarz,skarbnik,
  • dwóch członków.
 4. Do zadań Rady Domu należy w szczególności:
  • pomaganie Kierownikowi Domu w tworzeniu warunków sprzyjających właściwym relacjom w gronie Uczestników,
  • współdziałanie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i terapeutyczno - rehabilitacyjnych,
  • pomoc w utrzymaniu więzi ze środowiskiem rodzinnym i najbliższym otoczeniem,
  • utrzymanie kontaktu z Uczestnikami w przypadku ich dłuższej nieobecności w Domu.
 5. Kierownik Domu zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania samorządu.

§ 8

 1. Powinności Uczestników wynikają z ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Są one jednak zindywidualizowane i dostosowane do możliwości ich wypełniania, uwarunkowanych obiektywnymi cechami psychofizycznymi.
 2. Do obowiązków Uczestników, w miarę ich możliwości, należy m. in. :
  • poszanowanie praw i wolności innych osób, w tym zarówno współuczestników jak i pracowników Domu,
  • poszanowanie mienia Domu,
  • dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
  • przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarnych,
  • współpraca z kadrą Domu w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
  • włączanie się do prac na rzecz Domu,
  • branie udziału w zajęciach terapeutycznych oraz imprezach i spotkaniach organizowanych przez pracowników Domu,
  • każdorazowe zgłaszanie pracownikom faktu wyjścia z Domu lub chęci oddalenia się od grupy podczas pobytu poza placówką,
  • zgłoszenie każdorazowo Kierownikowi Domu lub osobie go zastępującej, faktu nieobecności na zajęciach,
  • przestrzeganie Regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.
 3. W przypadku zakłócania spokoju lub stwarzania przez Uczestnika sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych, zostaną wobec niego wyciągnięte dyscyplinujące konsekwencje w postaci, m. in.:
  • rozmowy terapeutycznej z zespołem wspierająco - aktywizującym,
  • rozmowy z członkiem rodziny lub opiekunem prawnym Uczestnika.
 4. Na terenie obiektu, w którym zlokalizowany jest Dom, obowiązuje:
  • zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, jak również przebywania pod ich wpływem,
  • zakaz palenia tytoniu.

§ 9

Szczególnie rażące naruszenia Regulaminu przez Uczestników mogą skutkować uchyleniem decyzji o skierowaniu w trybie przepisów określonych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe.

§ 10

 1. Funkcję Kierownika Domu pełni Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej MOPS, zatrudniany przez Dyrektora MOPS.
 2. Kierownik odpowiada za działalność Domu i realizację zadań placówki.
 3. Obsadę etatową Domu określa Regulamin Organizacyjny MOPS.
 4. Obowiązki kadry Domu wynikają z zakresu czynności pracowników.

§ 11

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.
 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS