A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Załącznik do Uchwały Nr

135/XXV/2004

Rady Miasta w Bartoszycach

z dnia 30 września 2004r.

REGULAMIN

realizacji świadczeń w ramach zadań własnych
Miasta Bartoszyce z zakresu pomocy społecznej

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

§1

Regulamin niniejszy przyjmuje wszystkie ogólne zasady kwalifikacji oraz realizacji świadczeń z tytułu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), zwanej w dalszej części regulaminu „ustawą".

§2

Regulamin szczegółowo określa zasady realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zawartych w art. 17 ustawy stosowane w postępowaniu administracyjnym w sprawach świadczeń.

§3

Zadania określone w §2 realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zwany w dalszej części regulaminu „MOPS".

Rozdział II. Zadania własne obowiązkowe.

A. Udzielanie schronienia.

§4

1. MOPS w Bartoszycach udziela schronienia zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy.

2. Odpłatność od osób zobowiązanych do zwrotu wydatków określonych w art. 96 ust. l ustawy ustala MOPS wg załącznika Nr 1.

Załącznik Nr 1:

a) odpłatność za schronienie ustala się wg zasady przedstawionej poniższym wykresem:
gdzie:

Od - odpłatność podopiecznego,

Do - dochód netto na osobę w gospodarstwie podopiecznego

Ko - aktualne kryterium dochodowe na osobę wynikające z art. 8 ustawy

k - koszt świadczenia ustalony przez MOPS

b) w przedziale II (Do/Ko) odpłatność opisuje poniższa zależność:

Od = 2/3(Do/Ko - 1) x k

c) świadczenia noclegowe w stosunku do podopiecznych z III przedziału Do/Ko, MOPS przyznaje jedynie w przypadku szczególnych zdarzeń losowych.

B. Udzielanie posiłku.

§5

1. MOPS w Bartoszycach udziela posiłku na bazie Domu Dziennego Pobytu zgodnie z art. 48 ust.4 ustawy.

2. Odpłatność za posiłki od osób zobowiązanych określonych w art. 96 ust. 1 ustawy ustalana jest przez MOPS wg załącznika Nr 2.

Załącznik Nr 2.

a) Odpłatność za obiady ustala się wg zasady przedstawionej na poniższym wykresie:

gdzie:

Od - odpłatność podopiecznego,

Do - dochód netto na osobę w gospodarstwie podopiecznego,

Ko - aktualne kryterium dochodowe na osobę wynikające z art. 8 ustawy,

k - koszt wsadu do posiłku.

b) w przedziale II (Do/Ko) odpłatność opisuje poniższa zależność:

Od = 2(Do/Ko -1) x k

§6

1. MOPS realizuje dożywianie dzieci i młodzieży zgodnie z art. 48 ust.5 ustawy.

2. Odpłatność za posiłki w ramach dożywiania od osób zobowiązanych określonych w art. 96 ust. l ustawy ustalana jest przez MOPS wg zał. Nr 3.

3. Zasady określone w p-ktach 1 i 2 dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych realizowanego w ramach zadań własnych miasta oraz rządowych programów specjalnych.

Załącznik Nr 3

Odpłatność za posiłek realizowany w ramach dożywiania ustala się wg zasady przedstawionej na poniższym wykresie:

gdzie:

Od - odpłatność podopiecznego,

Do - dochód netto na osobę w gospodarstwie podopiecznego

Ko - aktualne kryterium dochodowe na osobę wynikające z art. 8 ustawy

k - całkowity koszt posiłku

C. Udzielenie niezbędnego ubrania.

§7

1. MOPS Bartoszyce przyznaje niezbędne ubranie zgodnie z art. 48 ust.3 ustawy.

2. Zaopatrzenie zgodnie z pkt. 1 MOPS realizuje za pośrednictwem własnego magazynu „Jacek".

3. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wynikającego z art.8 ustawy, odpłatność za zaopatrzenie na poziomie cen asortymentu w magazynie „Jacek", nie wymaga wydania decyzji przy dochodzie na osobę nie przekraczającym 200% kryterium dochodowego.

D. Przyznawanie świadczeń opiekuńczych.

§8

1. Realizacja świadczeń opiekuńczych przez MOPS w Bartoszycach następuje poprzez:

a) zlecenie ich realizacji podmiotom określonym w art. 25 ustawy, w domu podopiecznego,

b) udzielanie skierowań do ośrodków wsparcia, a w szczególności: Domu Dziennego Pobytu (DDzP) (na zasadach określonych w § 20 niniejszego Regulaminu) i, prowadzonego jako zadanie zlecone, Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS).

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje Dyrektor MOPS w formie decyzji administracyjnej określającej zakres, wymiar i okres przyznanych usług, miejsce świadczenia usług oraz odpłatność za usługi.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia przysługują osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

8. Odpłatność za świadczenia opiekuńcze wymienione w pkt 2-3, od osób zobowiązanych zgodnie z art. 96 ust. l ustawy ustala MOPS wg załącznika Nr 4.

9. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli miesięczna kwota opłat za usługi opiekuńcze, ustalona zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, można całkowicie zwolnić osobę zobowiązaną z ponoszenia opłat, w szczególności z powodu:

1) wysokich wydatków na leki,

2) wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

3) dużej ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą,

4) innych wysokich, uzasadnionych wydatków, uniemożliwiających korzystanie z należnych usług.

Załącznik Nr 4:

gdzie:

Od - odpłatność podopiecznego,

Do - dochód netto na osobę w gospodarstwie podopiecznego

Ko - aktualne kryterium dochodowe na osobę wynikające z art. 8 ustawy

k - koszt świadczenia ustalony przez MOPS

1. Odpłatność w poszczególnych przedziałach Do/Ko opisują zależności:

Przedział

osoby samotne

gospodarstwa domowe

I

Od = 0

Od = 0

II

Od = 0,2(Do/Ko - 1) x k

Od = 0,3(Do/Ko - 1) x k

III

Od = (0,4 x Do/Ko - 0,6) x k

Od = (0,45 x Do/Ko - 0,6) x k

IV

Od = (0,8 x Do/Ko -1,8) x k

Od = (0,5 x Do/Ko - 0,75) x k

V

= k

= k


E. Przyznawanie pomocy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

§9

1. MOPS przyznaje pomoc na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy.

2. Pomoc przyznawana na podstawie pkt. 1 dotyczy świadczeń uzyskiwanych w społecznych zakładach służby zdrowia.

3. MOPS opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z art. 42 ustawy, za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

F. Udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

§10

1. MOPS udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy.

2. MOPS ustala zwrot zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego po przeprowadzeniu postępowania na zasadach określonych w art. 96 ust. l oraz art. 103 ust. 1 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 104 ust. 4 ustawy.

G. Prowadzenie pracy socjalnej.

§11

MOPS realizuje pracę socjalną poprzez:

1. poradnictwo prawne, pedagogiczne i rodzinne w ramach własnej Poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej zgodnie z art. 46 ustawy,

2. prowadzenie bieżącej działalności zawodowej rozumianej zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy, realizowanej na podstawie art. 45 ustawy.

H. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków celowych

§12

1. MOPS przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 38 ustawy.

2. MOPS w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności: na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu może przyznać zasiłek celowy na podstawie art. 39 ust. 1-2 ustawy.

I. Sprawienie pogrzebu.

§13

1. MOPS na wniosek rodziny zmarłego lub, w przypadku jej braku oraz braku kontaktu z nią, na wniosek innych osób lub instytucji zleca sprawienie pogrzebu na podstawie art. 44 ustawy.

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje zlecenie czynności związanych z przechowaniem i przygotowaniem zwłok do pochówku, koniecznym transportem, pochówkiem zgodnym z tradycją w Mieście oraz wyznaniem zmarłego.

3. Poniesione wydatki zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

J. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

§14

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych MOPS, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta, kieruje do domu pomocy społecznej na podstawie art. 54 ustawy oraz ustala opłatę za pobyt w takim domu na zasadach określonych w art. 61 i art. 103 ust.2 ustawy.

Rozdział III. Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i usługi.

§15

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy, pomoc rzeczowa i usługi pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową i usługi.

§16

1. Wydatki poniesione na pomoc, o której mowa w rozdziale II pkt. C, F, H, niniejszego regulaminu, przyznaną pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi:

1) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osób w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. l ustawy i jednocześnie nie przekracza 200% tego kryterium,

2) w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l ustawy.

2. Procentowa wielkość zwrotu udzielonej pomocy, określonej w pkt l, jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium ustawowego i ustalana przez MOPS zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Załącznik Nr 5:

a) Procentową wielkość zwrotu przyznanej pomocy ustala się według zasady przedstawionej na poniższym wykresie:


gdzie:

Od - procentowa wielkość zwrotu przyznanej pomocy,

Do - dochód netto na osobę w gospodarstwie podopiecznego,

Ko - aktualne kryterium dochodowe na osobę wynikające z art. 8 ustawy

b) w przedziale II (Do/Ko) procentową wielkość zwrotu przyznanej pomocy opisuje poniższa zależność:

c)

Od = ( Do/Ko - l) x 100%

§17

1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową i usługi może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodziny ubiegających się o świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu wydatków na udzieloną pomoc wraz z terminem i miejscem uiszczenia podlegającej zwrotowi kwoty ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia.

4. W przypadku nie uiszczenia podlegającej zwrotowi kwoty należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§18

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub inna osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§19

Możliwość i zakres udzielenia pomocy rzeczowej i świadczeń pieniężnych podlegających zwrotowi uzależnia się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy miejskiej Bartoszyce w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział IV. Zadania własne.

A. Organizacja i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu.

§20

1. MOPS prowadzi Dom Dziennego Pobytu oraz kieruje pensjonariuszy zgodnie z art. 51 ustawy oraz regulaminem D.Dz.P, zatwierdzanym przez Dyrektora Ośrodka.

2. Dom Dziennego Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji oraz aktywizacji ich życia bez zmiany miejsca zamieszkania poprzez :

• 10-cio godzinny pobyt dzienny,

• zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych,

• zajęcia rehabilitacyjne, służące utrzymaniu sprawności fizycznej zgodnie z wiekiem i ewentualnymi zaleceniami lekarzy specjalistów,

• korzystanie z jednego posiłku w formie obiadu,

• udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej i w miarę potrzeby przedmiotów służących do tych celów.

3. Pierwszeństwo do korzystania z usług świadczonych w Domu Dziennego Pobytu mają osoby:

• samotne,

• o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,

• przebywające w złych warunkach mieszkaniowych,

• mające złe stosunki rodzinne.

4. Pensjonariusze przebywają w Domu Dziennego Pobytu na podstawie decyzji kierującej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

5. Pensjonariusze D.Dz.P. ponoszą odpłatność za skierowanie według zasady określonej w § 5 niniejszego Regulaminu, i maja prawo do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez Dom.

6. MOPS na bazie technicznej D.Dz.P. organizuje dodatkowo poza skierowaniem usługi uzupełniające (m.in. pralnicze, kąpielowe, techniczno-transportowe, obiadowe), w szczególności dla domowników Środowiskowego Domu Samopomocy, pensjonariuszy Domu Noclegowego, środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

7. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. 6 od osób zobowiązanych ustala się według zasady określonej w § 5 niniejszego Regulaminu.

B. Udzielanie zasiłków specjalnych celowych oraz pomocy w naturze.

§21

1. MOPS udziela zasiłków specjalnych celowych w formie pieniężnej lub w naturze na podstawie art. 41 ustawy

2. Zasiłki celowe realizowane w naturze przez magazyn „Jacek" w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy z zachowaniem warunku w stosunku do osób z dochodem zawierającym się w przedziale powyżej 100%, a poniżej 200% kryterium dochodowego, wynikającego z art. 8 ustawy, nie wymagają decyzji administracyjnej i są odpłatne na poziomie ceny asortymentu.

Rozdział V. Zadania zlecone.

§22

MOPS realizuje zadania zlecone zgodnie z art. 18 ustawy wg zasad ustalonych odrębnie przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

Rozdział VI. Realizacja zadań.

§23

Zadania określone w rozdziale IV MOPS realizuje w zakresie posiadanych środków, wynikających z Uchwały budżetowej Miasta.

§24

Dyrektor MOPS stosuje uznaniowe art.104 ust.4 ustawy w stosunku do wszystkich świadczeń objętych regulaminem w oparciu o ustalenia wywiadu środowiskowego.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS