A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Projekt "Bądź aktywny" - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO I EDYCJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do I edycji projektu pn. „Bądź aktywny” - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest: „Zwiększenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególności: - rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (40 osób, w tym 30 K, 10 M), - dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy – 30 osób (20dz, 10 chł) od 6 do 15 roku życia, - rodzin z osobą niesamodzielną (20 osób – 16 K i 4 M), na terenie miasta Bartoszyce, poprzez rozwój usług społecznych dla grupy 90 osób (66 K, 24 M ) oraz ich otoczenia przez okres 39 miesięcy”.

Bezpośrednim Uczestnikom Projektu oferujemy:

 • warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem oraz pedagogiem ("Szkoła dla rodziców:),
 • pomoc specjalistów Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (pomoc prawna, psychologoczna i terapeuty ds. uzależnień),
 • pomoc asystenta rodziny,
 • szkolenie w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • warsztaty dla rodzin z osobą niesamodzielną,
 • wycieczki, Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne, Rodzinne Pikiniki Integracyjne.

Powyższe działania beda ukierunkowane na:

 • wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych zmierzające do samodzielnego oraz odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa,
 • realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów – Kwestionariusza zgłoszeniowego oraz Wstępnej deklaracji uczestnictwa:

 1. osobiście w siedzibie Realizatora Projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10a pokój A18 (parter) lub A27 (sekretariat) oraz Partnera Projektu – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION), ul. Bema 51a;
 2. mailowo na adres: badzaktywny@mopsbartoszyce.pl.

Więcej informacji na stronie www.mopsbartoszyce.pl – zakładka „Bądź aktywny” oraz pod numerem telefonu 89 762 97 77.

Załączniki: Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz Wstępna deklaracja uczestnictwa (dziecko / dorośli)

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS