A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób NiesamodzielnychW oparciu o kadrę merytoryczną i bazę techniczną Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu MOPS prowadzi na rzecz osób niesamodzielnych różnorodne, dodatkowe formy działalności. Należą do nich m.in. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych (wcześniej - Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia) – wieloletni projekt ukierunkowany na aktywizację i integrację społeczną niepełnosprawnych i starszych beneficjentów.

Jest to cykliczna integracyjno-kulturalna impreza organizowana przez MOPS w Bartoszycach od 1998r. W przedsięwzięciu systematycznie uczestniczą placówki wsparcia z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz  Rosji. W ostatnich latach gościliśmy również przedstawicieli Ukrainy, Szwecji i Niemiec. Poszczególne wydarzenia Spotkań Artystycznych (prezentacje sceniczne, plener połączony z wernisażem prac, wystawa, konferencja) mają na celu integrację, aktywizację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych oraz zaprezentowanie ich dorobku artystycznego.

Projekt jest adresowany do osób starszych i niepełnosprawnych - uczestników zajęć w środowiskowych placówkach wsparcia oraz pracowników tych placówek. Pośrednimi odbiorcami efektów przedsięwzięcia są mieszkańcy Bartoszyc, którzy bezpośrednio bądź za pośrednictwem lokalnych telewizji kablowych mogą zapoznać się z osiągnięciami artystycznymi osób niesamodzielnych prezentowanymi w trakcie występów scenicznych, wystawy rękodzieła oraz wystawy prac poplenerowych.

Spotkania Artystyczne są szczególną imprezą, w organizacji, której od samego początku uczestniczy szeroki krąg partnerów. Należą do nich przede wszystkim: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach, Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Bartoszycki Dom Kultury, Dom Kultury w Bezledach, lokalne media i przedsiębiorcy. Organizacja kolejnych edycji Przeglądu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia: Unii Europejskiej za pośrednictwem Funduszu PHARE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, samorządów lokalnych oraz grona wielu bezimiennych przyjaciół, którzy pomagają formie finansowej i rzeczowej.

Partnerstwo społeczne wypracowane w trakcie organizacji imprezy zostało w 2005r. uhonorowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego główną nagrodą w I edycji konkursu na najlepszą inicjatywę w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Efekty tego partnerstwa zauważane są również i doceniane na poziomie ogólnopolskim - na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracownicy MOPS uczestniczyli w 2008 r. z prezetacją projektu w V Konferencji Jakości w Paryżu oraz uzyskali dyplom uznania Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2008 r.”

I edycja Spotkań została zorganizowana w 1998r. Rosnąca z roku na rok popularność imprezy oraz coraz większe oczekiwania ze strony bezpośrednich beneficjentów wpływają motywująco na nas jako organizatorów i sprawiają, że każda kolejna edycja jest wzbogacana o nowe elementy. Realizację projektu rozpoczęliśmy występami scenicznymi, wystawą rękodzieła i konferencją. Na przestrzeni 14 lat modyfikowaliśmy formułę Przeglądu i wprowadzaliśmy nowe formy zgodnie z wynikającym zapotrzebowaniem. Wyjściowe działania zostały uzupełnione o Integracyjny Plener Plastyczno – Fotograficzny (na początku 2-dniowy, obecnie 14-dniowy), staż stoiska warsztatowe i wernisaż prac poplenerowych. Proces ten nie został zakończony – jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania uczestników zgodnie z zasadą przyświecającą naszym działaniom: „nic o Nich, bez Nich”.

Organizacja powyższego przedsięwzięcia umożliwiła nam nawiązanie kontaktów z nowymi placówkami wsparcia działającymi nie tylko na terenie kraju, ale i poza jego granicami. Ponadto zarówno niepełnosprawni uczestnicy jak i osoby pracujące na ich rzecz mają możliwość poznania nowych ludzi o podobnych problemach oraz mogą zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia w trakcie wystawy i występów scenicznych. Natomiast w trakcie konferencji merytorycznej pracownicy poznają nowe techniki i metody pracy z osobami niesamodzielnymi.

Największym problemem jest brak stałego źródła finansowania realizowanych działań. W celu zagwarantowania kontynuacji imprezy, pracownicy MOPS na przestrzeni minionych 14 lat nabyli umiejętność tworzenia projektów oraz poszukiwania i pozyskiwania środków. Od początku realizacji Spotkań łącznie pozyskaliśmy z różnych źródeł zewnętrznych kwotę 140.000 zł.  oraz 160.000 EUR.

Bartoszyckie Spotkania Artystyczne umożliwiają, poprzez różnorodne formy artystyczne, szerzenie oraz pogłębianie procesu aktywizacji i integracji społecznej osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem. Doświadczenia pozyskiwane przez uczestników, szczególnie kadrę merytoryczną, są przenoszone i powielane w zaprzyjaźnionych placówkach wsparcia. W ten sposób jest szerzona idea imprezy oraz promowanie efektów działalności środowiskowych placówek wsparcia. Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego rośnie ilość spotkań o podobnym charakterze, na które zapraszani są przedstawiciele z Bartoszyc.

Z naszych wzorców korzystają również partnerzy z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji. Dzięki nawiązanej w 2000r. współpracy transgranicznej, rosyjscy partnerzy mają okazję czynnie uczestniczyć w imprezie i korzystać z polskich doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Rezultatem dotychczasowej współpracy było powstanie w Pionierskim w oparciu o doświadczenia Domu Dziennego Pobytu w Bartoszycach, Centrum Pobytu Dziennego Dla Osób Starszych. Administracja Bagrationowskiego Okręgu Miejskiego podjęła również działania organizacyjne zmierzające do powołania podobnej struktury w Bagrationowsku. W tym celu zostaliśmy zaproszeni przez Wydział Zabezpieczenia Socjalnego Ludności w Bagrationowsku do udziału we wspólnym polsko-rosyjsko-duńskim projekcie „Współpraca przygraniczna”. MOPS w Bartoszycach w ramach partnerstwa szkolił 4 pracowników Oddziału oraz opracował jego koncepcję organizacyjną. Ponadto, prace eksponowane podczas wystaw poszczególnych edycji Bartoszyckich Spotkań były prezentowane zarówno w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie (w okresie 23.08. – 21.09.2004r.), jak i podczas I Samorządowego Forum Partnerstwa na Uniwersytecie Kaliningradzkim (w dniu 23.09.2004r.). W ramach projektu dwukrotnie (w 2006 i w 2009 roku) gościliśmy na tygodniowych stażach  kolegów z Rosji, którzy zapoznali się ze specyfiką systemu pomocy społecznej w Polsce, pracą z różnymi grupami podopiecznych oraz formami udzielanego wsparcia. Z kolei w 2010 roku, w trakcie działań merytorycznych projektu "Wiedza ponad granicami - współpraca regionalna drogą doskonalenia zawodowego służb społecznych na poziomie partnerskich samorządów lokalnych” wzajemnie edukowali się pracownicy służb społecznych z Rosji, Ukrainy, Niemiec, Szwecji i Polski.

_________________________________________

XIV Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2011.

W ramach XIV edycja projektu p.n. Międzynarodowe Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się prezentacja umiejętności, osiągnięć i dorobku artystycznego osób niesamodzielnych ze środowiskowych placówek wsparcia, tj. osób starszych z Domów Dziennego Pobytu i niepełnosprawnych z Środowiskowych Domów Samopomocy. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było zapobieganie izolacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych poprzez aktywne włączanie ich w różne sfery życia i pogłębianie tym samym procesu integracji społecznej.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu odbyły się następujące wydarzenia:

- prezentacje sceniczne w stylu słowiańskim (27-28.V.2011r.), w trakcie których uczestniczyło łącznie 629 osób z 31 placówek wsparcia oraz 46 gości oficjalnych. Podczas występów można było usłyszeć pieśni i piosenki, zobaczyć inscenizacje teatralne, scenki rodzajowe oraz układy taneczne. Pierwszego dnia swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały osoby niepełnosprawne ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia w występach scenicznych udział wzięli seniorzy reprezentujący domy dziennego pobytu z terenu naszego województwa oraz Obwodu Kaliningradzkiego;

- wystawa prac artystycznych, wykonanych w trakcie terapii zajęciowej w poszczególnych placówkach wsparcia, obejmująca ponad 287 eksponatów wykonanych różnymi technikami, z różnorodnych materiałów. Były to m.in. rzeźby, obrazy wykonane farbami olejnymi, akrylowymi, pastelami, obrazy na szkle oraz wyklejane z bibuły i włóczki, wykonywane metodą decoupage oraz witrażu. Prezentowane były również hafty, robótki szydełkowe i na drutach, formy gipsowe, prace wykonane z makaronu, muszli, drewna, papieru, gliny i filcu;

- stoiska warsztatowe, na których prezentowało się 7 placówek wsparcia, ukazując tajniki powstawania między innymi: odlewów gipsowych, ozdób, kwiatów i biżuterii z filcu, obrazków z kleju na gorąco, bukietów papierowych, wyrobów z wikliny papierowej, zdobionych jajek faberge, serwetek na szydełku.

Każdy dzień kończył piknik integracyjny.

- organizowany wspólnie z Bartoszyckim Domem Kultury, XXX Integracyjny Międzynarodowy Plener Plastyki - Liski 2011 (07.07.2011r. do 20.07.2011r.), który został zlokalizowany w Ośrodku Edukacyjno - Wypoczynkowym w Liskach koło Sępopola. Wzięło w nim udział 31 twórców z Niemiec, Ukrainy, Litwy, Rosji i Polski, w tym 10 osób niepełnosprawnych, które w kontakcie z artystami pełnosprawnymi miały możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. W trakcie przedsięwzięcia powstało 111 prac o różnorodnej tematyce - na obrazach widniały krajobrazy, zabytki naszego miasta, martwa natura, portrety, abstrakcje.

Plener został podsumowany w dniu 19.07.2011r. wernisażem, w którym obok artystów udział wzięli zaproszeni goście oraz uczestnicy seminarium nt. „Ekonomia społeczna - dlaczego warto?” W trakcie spotkania niepełnosprawni aktorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy zaprezentowali spektakl uliczny pt. „PERŁA”.

- warsztaty teatralne pn. „Teatr jako metoda na twórcze życie”. W warsztatach zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy udział wzięło łącznie 36 osób, w tym:

- 20 osób niepełnosprawnych - uczestnicy ŚDS,

- 8 instruktorów (kadra merytoryczna ŚDS),

- instruktor teatralny z Gdańska - Robert Cyrta,

- troje młodych aktorów - wolontariuszy z teatru Ephata w Gdańsku.

Zajęcia odbywały się w dwóch częściach: poranne - przeznaczone były dla uczestników oraz terapeutów ŚDS i koncentrowały się na przygotowaniach spektaklu oraz popołudniowe - dla terapeutów ŚDS - skoncentrowane na nabyciu umiejętności instruktorskich w zakresie teatroterapii. Efektem siedmiodniowych warsztatów był spektakl „Wiem, że jesteś tam” w wykonaniu uczestników oraz terapeutów Placówki i towarzyszącej im młodzieży z Gdańska. Premiera, z udziałem zaproszonych gości, odbyła się 29.08.2011r. w Bartoszyckim Domu Kultury.

Na przestrzeni 4 miesięcy, we wszystkich wydarzeniach Bartoszyckich Spotkań Artystycznych wzięło udział prawie 750 osób.


 

_________________________________________

XV Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2012.

W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizował XV, jubileuszową edycję Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych (BASON) - wieloletniego projektu, ukierunkowanego na aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych i starszych. Realizacja tegorocznego przedsięwzięcia, połączona z obchodami 15-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz Gminy Miejskiej Bartoszyce. Podwójny jubileusz został objęty honorowym patronatem przez:

- Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Pana Marka Gołkowskiego,

- Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego,

- Burmistrza Miasta Bartoszyce Pana Krzysztofa Nałęcza.

W ramach tegorocznej edycji odbyły się następujące wydarzenia:

1. Prezentacje sceniczne (25 - 26.05.2012r.) - w trakcie występów artystycznych na przestrzeni 2 dni gościliśmy 635 osób z 37 środowiskowych placówek wsparcia z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, podlaskiego i Rosji. Grupy prezentowały repertuar taneczny i wokalny w stylu latynoamerykańskim, przygotowany w ramach całorocznych zajęć terapeutycznych. Każdy dzień kończył się piknikiem integracyjny, w trakcie którego uczestnicy brali udział w rożnych konkursach i zabawach integracyjnych.

2. Wystawa prac i stoiska warsztatowe - odbywały się równocześnie z występami scenicznymi. Na wystawie prac zaprezentowano 296 eksponatów (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina) wykonanych w trakcie terapii zajęciowej w poszczególnych placówkach wsparcia oraz 7 stoisk warsztatowych, na których demonstrowano nowe metody i techniki terapeutyczne.

3. XII Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyki „Bartoszyce 2012” (02 - 11.07.2012r.) - tegoroczny plener odbywał się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach. Udział w nim wzięło 17 osób. W gronie malarzy i rzeźbiarzy było 8 osób niepełnosprawnych, 8 artystów oraz opiekun merytoryczny. Byli to twórcy o różnym poziomie wtajemniczenia, dlatego też niezbędny był stały nadzór artystyczny, który dawał artystom - amatorom szansę na zdobycie wiedzy na temat różnorodnych technik oraz nabycie umiejętności wykorzystania ich w praktyce. Połączenie profesjonalizmu i amatorstwa zaowocowało powstaniem wspaniałych prac. W efekcie powstało 51 obrazów (26 w technice olejnej, 25 w technice akrylowej) oraz 4 rzeźby i 9 płaskorzeźb, które zaprezentowano 11 lipca 2012 r. na wernisażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

4. VII Integracyjne Warsztaty Teatralne pod hasłem „Teatr Plenerowy” (02 - 11.07.2012r.) - wzięło w nich udział 25 uczestników zajęć i 8 instruktorów terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 4 młodych aktorów - wolontariuszy z teatru Ephata w Gdańsku, którzy przyjechali do Bartoszyc razem z instruktorem teatralnym Panem Robertem Cyrta. Zajęcia odbywały się w dwóch częściach: poranne - przeznaczone były dla uczestników oraz terapeutów ŚDS, zaś popołudniowe - wyłącznie dla terapeutów. Efektem siedmiodniowych warsztatów jest spektakl pt.: „Quo vadis, Domine?” (Dokąd idziesz, Panie?), którego premiera odbyła się równocześnie z podsumowaniem pleneru integracyjnego w dniu 11 lipca na terenie Ośrodka.

XV - letnie tradycje i doświadczenia w organizacji Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych wskazują na to, że popularność tej imprezy nie słabnie, a wprost przeciwnie. Wrosła ona już na stałe w krajobraz nie tylko bartoszyckiego, ale również wojewódzkiego życia kulturalnego i udowadnia nam, iż ideę integracji społecznej można realizować śpiewem, tańcem, pędzlem i dłutem. Można ją także przenosić „ponad granicami”, dzieląc się doświadczeniami w wymiarze międzynarodowym.


 

_________________________________________

XVI Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2013.

W 2013 r. odbyła się XVI edycja Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wspólnie z szerokim gronem organizacji i instytucji partnerskich. Realizacja tegorocznego przedsięwzięcia finansowana była ze środków własnych Gminy Miejskiej Bartoszyce, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach współrealizacji, ze Stowarzyszeniem 4 Strony Świata, projektu pn. 60+ NADAL SPRAWNI I AKTYWNI.

W ramach tegorocznej, trwającej 3 miesiące edycji, odbyły się następujące wydarzenia:

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - w dniach 24 - 25.05.2013r., tradycyjnie już, rozpoczęły Bartoszyckie Spotkania. W trakcie występów artystycznych, zorganizowanych pod hasłem „Co nam w sercu gra…”, na przestrzeni 2 dni, gościliśmy 686 osób z 32 środowiskowych placówek wsparcia, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i Rosji - z Bagrationowska i Pionierskiego. Podczas pierwszego dnia na scenie, na zapleczu siedziby MOPS, prezentowały się osoby niepełnosprawne ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia w występach scenicznych udział wzięli seniorzy, reprezentujący domy dziennego pobytu. Grupy przedstawiały repertuar taneczny i wokalny, przygotowany w trakcie całorocznych zajęć terapeutycznych. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, po zakończeniu prezentacji scenicznych, odbył się piknik integracyjny, w trakcie którego zorganizowano gry i zabawy integracyjne, przeplatane konkursami o tematyce rekreacyjno - sportowej.

Równocześnie z występami scenicznym odbywała się wystawa prac i stoiska warsztatowe. Zaproszone Placówki zaprezentowały 376 eksponatów (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina), wykonanych w trakcie terapii zajęciowej w poszczególnych placówkach wsparcia oraz 5 stoisk warsztatowych pokazujących nowe metody i techniki wykonania wybranej pracy.

INTEGRACYJNY PLENER PLASTYCZNY - odbył się w dniach 10 - 21.06.2013r. w Stoczku Klasztornym. Uczestniczyło w nim 20 artystów - amatorów. Nad prawidłowym przebiegiem całości przedsięwzięcia czuwał Komisarz Pleneru, zaś zakres merytoryczny koordynowało dwóch opiekunów artystycznych. W efekcie powstało łącznie 60 ciekawych prac, w tym: 56 obrazów i 4 płaskorzeźby. Ich tematyka była bardzo różnorodna - na obrazach widniały krajobrazy, zabytki Stoczka Klasztornego i miasta Bartoszyce, martwa natura, itp.

W trakcie Pleneru, w ramach integracji międzypokoleniowej, 17.06.2013r. odbyły się również warsztaty plastyczne z udziałem 28 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach. Uczniowie, przy udziale artystów - amatorów, na 10 - metrowym kartonie, namalowały pociąg z wagonami pełnymi pasażerów.

Na zakończenie Pleneru odbył się wernisaż prac, w którym wzięło udział ponad 100 osób, m.in. uczestnicy pleneru, seminarium oraz zaproszeni goście. Wernisaż został uświetniony występem artystycznym w wykonaniu zespołu reprezentującego Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zespołu „Białe Gołąbki” z Domu Dziennego Pobytu MOPS oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS i zespołu SAGA z Towarzystwa Społeczno -Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Bartoszycach. Po zakończeniu prezentacji scenicznych wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia efektów pracy uczestników Pleneru.

SEMINARIUM PN. „OSOBY STARSZE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”,które odbyło się w dniach 20 - 21.06.2013r. z udziałem:

  • 49 osób reprezentujących instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych (m.in. przedstawiciele administracji, domów dziennego pobytu, domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej),
  • 16 bezpośrednich uczestników projektu pn. 60+NADAL SPRAWNI I AKTYWNI.

Tematyka seminarium dotyczyła głównie problemów w funkcjonowaniu osób starszych w społeczności lokalnej oraz możliwości zagospodarowania ich aktywności, doświadczenia życiowego i zawodowego. Program pierwszego dnia seminarium uwzględniał wymianę doświadczeń w w/w obszarach, prezentację dobrych praktyk oraz elementy edukacyjne i informacyjne. W trakcie drugiego dnia uczestnicy, w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych metodą open space, zaangażowali się w tworzenie lokalnej diagnozy sytuacji, potrzeb i problemów osób starszych w czterech obszarach tematycznych:

Obszar I: Zdrowie (profilaktyka, rehabilitacja), infrastruktura i usługi socjalne.
Obszar II: Aktywność społeczna.
Obszar III: Aktywność zawodowa (w tym „srebrna gospodarka”). Obszar IV: Turystyka, sport i rekreacja.

Efekty wypracowane w trakcie części warsztatowej zostaną wykorzystane przy opracowywaniu miejskiego programu na rzecz osób starszych.

VIII INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE, które odbyły się w dniach 16-23.09.2013r. Uczestnikami przedsięwzięcia były osoby niepełnosprawne, na co dzień biorące udział w terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy, terapeuci Placówki oraz troje wolontariuszy - uczniów gdańskiego liceum z klasy o profilu teatralnym (łącznie 40 osób). Zajęcia w ramach warsztatów prowadził doświadczony reżyser, animator społeczny i instruktor teatralny - Pan Robert Cyrta.

Tegoroczne warsztaty teatralne odbywały się pod hasłem „Teatr cienia” i wzbudziły wśród uczestników duże poruszenie i zaciekawienie, gdyż była to forma pracy scenicznej, z którą dotychczas nie mieli do czynienia. Stawiało to przed nimi nowe wyzwania, a jednocześnie otwierało nowe możliwości zaprezentowania się na scenie.

Zajęcia odbywały się w dwóch częściach - poranne przeznaczone były dla uczestników ŚDS oraz ich instruktorów, zaś popołudniowe - wyłącznie dla terapeutów.

Efektem ośmiodniowych warsztatów był spektakl „Jak biec do końca…”, premiera którego odbyła się 23.09.2013r. na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury. Sztuka opowiada o drogach prowadzących do szczęścia i powodzenia w życiu. Opiera się na ukazaniu elementów błądzenia, ale skupia się na tym jak z nich wyjść, pokazuje, że każdy problem można rozwiązać i tak naprawdę najważniejsza jest współpraca i otwartość na drugiego człowieka. Z prezentacją przygotowanego spektaklu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wyjadą do Pisza na III Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ…”.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach XVI edycji Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych udział wzięło 760 osób. Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu gościliśmy grupę terapeutów z Belgii, którzy odbywali wizytę studyjną na zaproszenie Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i w ramach wymiany zapoznali się z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym kraju oraz pracą terapeutyczną prowadzoną w Środowiskowych Domach Samopomocy, w tym między innymi w Bartoszycach. Goście wzięli udział w zajęciach z uczestnikami i terapeutami Placówki, w seminarium merytorycznym oraz w podsumowaniu pleneru.

 

 

 


 

 

_________________________________________

XVII Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2014

W 2014 roku przedsięwzięcie, w głównej mierze, było finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

XVII edycja trwała 4 miesiące i składały się na nią następujące wydarzenia:

PREZENTACJE SCENICZNE, które rozpoczęły tegoroczne Bartoszyckie Spotkania w dniach 30 – 31.05.2014r., i odbywały się pod hasłem „Na ludową nutę”. W trakcie występów artystycznych na przestrzeni 2 dni gościliśmy 677 osób z 34 środowiskowych placówek wsparcia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i Rosji (z Bagrationowska i Pionierskiego). Podczas pierwszego dnia na scenie przy MOPS prezentowały się osoby niesamodzielne ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia w prezentacjach scenicznych udział wzięły osoby starsze z domów dziennego pobytu. Grupy przedstawiły repertuar taneczny i wokalny przygotowany w trakcie całorocznych zajęć terapeutycznych.

WYSTAWA PRAC I STOISKA WARSZTATOWE odbywały się równocześnie z występami scenicznymi. Na wystawie zaprezentowano 473 eksponaty (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramikę, wiklinę), wykonane w trakcie terapii zajęciowej w poszczególnych placówkach wsparcia oraz 7 stoisk warsztatowych pokazujących nowe metody i techniki terapeutyczne.

PIKNIK INTEGRACYJNY – odbył się po zakończeniu prezentacji scenicznych pierwszego i drugiego dnia. W trakcie, przy udziale wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, były organizowane zabawy integracyjne przeplatane grami i%nbspkonkursami.

INTEGRACYJNY PLENER PLASTYCZNY – odbywał się w okresie 01 – 11.07.2014r., w Gospodarstwie Agroturystycznym w Dąbrowie. Uczestniczyło w nim 20 osób, w tym komisarz i dwóch opiekunów artystycznych osób niepełnosprawnych. Plener został oficjalnie rozpoczęty spotkaniem inauguracyjnym, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, uczestnicy oraz zaproszeni goście.

W trakcie Pleneru, dzięki koordynacji działań artystycznych, powstało łącznie 76 prac, w tym: 70 obrazów, 3 rzeźby i 3 płaskorzeźby. Ich tematyka była bardzo różnorodna - na obrazach widniały krajobrazy, zabytki miasta Bartoszyce, martwa natura, itp. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w trakcie wernisażu, który odbył się w dniu 10.07.2014r. na terenie zielonym Ośrodka.

WARSZTATY TEATRALNE odbyły się dniach 25-29.08.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po raz dziewiąty. W bieżącym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło 40 osób w tym 29 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 7 terapeutów oraz czworo wolontariuszy, będących uczniami gdańskiego liceum w klasie o profilu teatralnym. Zajęcia w ramach warsztatów prowadził doświadczony reżyser, a także animator społeczny i instruktor teatralny - wieloletni przyjaciel naszej Placówki Pan Robert Cyrta.

Zajęcia w ramach prowadzonych warsztatów obejmowały 50 godzin i odbywały się w dwóch częściach - poranne przeznaczone były dla uczestników zajęć ŚDS oraz ich instruktorów, zaś popołudniowe - jedynie dla terapeutów.

Nowym elementem wprowadzonym w tegorocznej edycji warsztatów teatralnych było wykorzystanie światła UV na scenie.

Efektem zajęć był spektakl „Na rozstaju dróg…”, premiera którego odbyła się 29.08.2014r. na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury. Sztuka opowiada o krętych drogach w życiu człowieka, a przede wszystkim o chęci bycia lepszym ponad wszystko, nie zwracając uwagi na istotne wartości i tych, których swoimi nie zawsze słusznymi wyborami krzywdzimy.

 


 

_________________________________________

XVIII Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2015

Realizacja tegorocznego przedsięwzięcia była finansowana ze środków Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

W ramach XVIII edycji projektu odbyły się następujące wydarzenia:

PREZENTACJE SCENICZNE pod hasłem: „Na słonecznej plaży”, które tradycyjnie rozpoczęły Bartoszyckie Spotkania w dniach 29 – 30.05.2015r. W trakcie występów artystycznych na przestrzeni 2 dni gościliśmy 627 osób z 35 środowiskowych placówek wsparcia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i Rosji (z Bagrationowska i Pionierskiego). Podczas pierwszego dnia prezentowały się osoby niesamodzielne ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia w występach udział wzięły osoby starsze, reprezentujące domy dziennego pobytu.

WYSTAWA PRAC I STOISKA WARSZTATOWE odbywały się równocześnie z występami scenicznymi. Na wystawie prac zaprezentowano 427 eksponatów (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina, hafty) wykonane w trakcie terapii zajęciowej w poszczególnych placówkach wsparcia oraz 6 stoisk warsztatowych.

Po zakończeniu prezentacji scenicznych, pierwszego i drugiego dnia odbyły siępikniki integracyjne, w trakcie których organizowano zabawy integracyjne przeplatane konkursami.

XV INTEGRACYJNY PLENER PLASTYCZNY odbywał się w okresie od 09.06.2015r. do 20.06.2015r. w Dworku Dębówko koło Bartoszyc. Uczestniczyło w nim 15 osób, w tym komisarz oraz dwóch opiekunów artystycznych osób niepełnosprawnych. W trakcie Pleneru powstało łącznie 49 prac, o różnorodnej tematyce (krajobrazy, martwa natura, zabytki Bartoszyc), w tym: 45 obrazów, 3 rzeźby i 1 płaskorzeźba. Na zakończenie Pleneru, dnia 19.06.2015r., odbył się wernisaż prac, w którym wzięło udział ponad 100 osób, m.in. uczestnicy pleneru i zaproszeni goście, w tym media lokalne. W trakcie spotkania odbył się również występ artystyczny w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne w ramach projektu „Bliscy nie krzywdzą – bliscy kochają” oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

X INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE odbyły się w dniach od 9 do 17 września 2015r. W przedsięwzięciu wzięły udział 24 osoby niepełnosprawne, na co dzień uczęszczające na zajęcia terapeutyczne do ŚDS, 7 terapeutów placówki oraz 11 młodych wolontariuszy związanych z teatrem Ephata w Gdańsku. Zajęcia prowadził doświadczony reżyser, instruktor teatralny z Gdańska - Robert Cyrta.

Efekty dziewięciodniowych zmagań zostały zaprezentowane na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury. Odbiorcami byli zaproszeni goście, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach, młodzież licealna oraz bliscy i opiekunowie aktorów. Zaprezentowano 3 spektakle: "Podróż zwana życie", "Znaki czasu" oraz "Law story", które spotkały się z bardzo przychylny odbiorem, zapewniając widzom cały wachlarz emocji - od śmiechu po zadumę, nostalgię oraz refleksję nad przemijaniem.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach XVIII Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych wzięło udział 785 osób.

_________________________________________

XIX Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych 2016r.

W ramach tegorocznej edycji, do chwili obecnej, odbyły się:

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - w dniach 03 - 04.06.2016r., które tradycyjnie już, rozpoczęły Bartoszyckie Spotkania. W trakcie występów artystycznych, zorganizowanych pod hasłem „Bawmy się…”, na przestrzeni 2 dni, gościliśmy 644 osoby z 37 środowiskowych placówek wsparcia, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i Rosji (z Bagrationowska i Pionierskiego). Podczas pierwszego dnia na scenie prezentowały się osoby niepełnosprawne ze środowiskowych domów samopomocy, zaś drugiego dnia w występach scenicznych udział wzięli seniorzy, reprezentujący domy dziennego pobytu. Grupy przedstawiały repertuar taneczny i wokalny, przygotowany w trakcie całorocznych zajęć terapeutycznych. Drugiego dnia, po zakończeniu prezentacji scenicznych, odbył się piknik integracyjny, w trakcie którego zorganizowano gry i zabawy integracyjne, przeplatane konkursami.

Równocześnie z występami scenicznym odbywała się wystawa prac i stoiska warsztatowe. Zaproszone Placówki zaprezentowały 283 eksponaty (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina), wykonane w trakcie terapii zajęciowej oraz 5 stoisk warsztatowych, edukujących w zakresie nowych metod i technik terapeutycznych;

 INTEGRACYJNY PLENER PLASTYKI - w okresie 27.06 - 07.07.2016r., w którym wzięły udział 22 osoby w tym: komisarz pleneru, 2 opiekunów rzeźbiarzy oraz 19 artystów amatorów, w gronie których było 7 osób niepełnosprawnych. Plener odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach. Na zakończenie został zorganizowany wernisaż, w trakcie którego zaprezentowano 71 prac (68 obrazów i 3 płaskorzeźby).

          W ramach przedmiotowego projektu, na przełomie września i października zostaną jeszcze zrealizowane INTEGRACYJNE WARSZTATY TEATRALNE. Tradycyjnie wezmą w nich udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, terapeuci, wolontariusze i instruktor teatroterapii. W trakcie pracy nad jednoaktówkami powstaną dwa 15 - minutowe spektakle. Jeden z nich będzie wykorzystaniem znanej uczestnikom warsztatów formy teatralnej, a drugi - teatr czarny kukiełkowy - będzie nowością. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w Bartoszyckim Domu Kultury.

          Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

_________________________________________

XX Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych

W roku bieżącym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizował XX, jubileuszową edycję Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych (BSAON), połączoną z obchodami 20 - lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Podwójny jubileusz został objęty honorowym patronatem przez:

  • Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego,
  • Burmistrza Miasta Bartoszyce Pana Piotra Petrykowskiego.

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków gminy miejskiej Bartoszyce oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

XX Bartoszyckie Spotkania Artystyczne rozpoczęły dwudniowe (26 – 27 maja) prezentacje artystyczne pod hasłem „Z folklorem przez świat”, w trakcie których gościliśmy 700 uczestników, reprezentujących 39 placówek wsparcia. W czasie występów scenicznych grupy prezentowały repertuar taneczny, wokalny i teatralny, przygotowany w ramach całorocznych zajęć terapeutycznych. Każdy dzień kończył się piknikiem integracyjnym, w trakcie którego uczestnicy brali udział w różnych konkursach i zabawach integracyjnych. Równocześnie z występami odbywała się wystawa rękodzieła, na której zaprezentowano 433 eksponaty (m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramika, wiklina) oraz pracowało 10 stoisk warsztatowych, demonstrujących nowe metody i techniki terapeutyczne.

W okresie od 27 czerwca do 07 lipca trwał XVII Integracyjny Plener Plastyki, w którym wzięły udział 23 osoby: komisarz pleneru, 2 opiekunów rzeźbiarzy, 20 artystów amatorów, w tym 8 osób niepełnosprawnych. Plener odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bartoszycach i umożliwił integrację artystów z uzdolnionymi osobami niepełnosprawnymi. W trakcie powstało łącznie 80 prac, w tym 68 obrazów, 9 rzeźb i 3 płaskorzeźby. Ich tematyka była bardzo różnorodna - na obrazach widniały krajobrazy, zabytki miasta Bartoszyce, martwa natura, itp.

Wernisaż prac odbył się na zakończenie Pleneru, dnia 07.07.2017r. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, tj. uczestnicy pleneru oraz zaproszeni goście, w tym media lokalne. Na początek wernisażu zostały wręczone uczestnikom pamiątkowe dyplomy i indywidualne upominki. Następnie odbyło się przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Po zakończeniu programu artystycznego wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy.

W dniach 22-29.08.2017r. odbyły się XII Integracyjne Warsztaty Teatralne. Warsztaty, podobnie jak poprzednie edycje, prowadził doświadczony reżyser i instruktor teatralny Robert Cyrta wspólnie z 10 - osobową grupą wolontariuszy z Młodzieżowego Teatru EPHATA z Gdańska. Efektem tygodniowych starań 40 - osobowej grupy (w tym 20 niepełnosprawnych uczestników ŚDS) i codziennych prób był spektakl „Apokalipsa”, który swoją premierę miał 29.08.2017r. na terenie zielonym MOPS. Dodatkową atrakcją podsumowania Warsztatów był występ młodych aktorów z Gdańska, którzy na zakończenie zaprezentowali swój spektakl „Jasny pokój dziecięcy”.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych wzięły udział 863 osoby, w tym uczestnicy:

  • prezentacji artystycznych - 756 osób,
  • pleneru - 23 osoby,
  • wernisażu - 100 osób,
  • warsztatów teatralnych - 40 osób.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS