A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program
NIEAKTUALNE

INFORMACJA O PROGRAMIE DOBRY START

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni,
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - art. 140 tej ustawy).

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start”, wynoszące 300 zł jednorazowo na dziecko, jest co do zasady niepodzielne, jednak, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia „Dobry start”, czyli 150 zł.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie „Dobry start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie „Dobry start” wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry start”, jest obowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” uważa się:

 1. świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 2. świadczenie wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 3. świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” stała się ostateczna. Bieg przedawnienia przerywa:

 1. odroczenie terminu płatności należności,
 2. rozłożenie spłaty należności na raty,
 3. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony - przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo, odpowiednio od dnia następującego po dniu odroczenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów. Nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry start”, należności wygasają.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS