A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Dom Dziennego Pobytu z dniem 30.XII.2015r. został przekształcony w Dzienny Dom „Senior-WIGOR"

Dom Dziennego Pobytu do 30 grudnia 2015 r. był ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 50 miejscami. W ramach swojej działalności merytorycznej zaspokajał potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych, poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji i wycieczek. W ramach Placówki prężnie działał Klub Seniora, którego uczestnicy tworzyli zespół „Białe Gołąbki”.

Dom posiadał bogatą ofertę. Pensjonariusze na co dzień mogli skorzystać z różnorodnych form terapii zajęciowej (m.in. warsztaty komputerowe, muzykoterapia, aerobik z elementami tańca, gimnastyka ogólnousprawniająca, spotkania klubowe) oraz z pomocy usługowej w postaci jednego gorącego posiłku lub usług pralniczych.

Ponadto, w ramach działalności merytorycznej, Placówka udostępniała swoją bazę lokalową organizacjom pozarządowym, które uczestniczyły w Programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej.

   

 

Regulamin

Domu Dziennego Pobytu

w Bartoszycach

 

§1

1.      Dom Dziennego Pobytu w Bartoszycach zwany dalej „Domem” jest placówką instytucjonalną wchodzącą w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

2.      Celem Domu jest zapewnienie pomocy:

·       osobom w wieku emerytalnym,

·       nie pracującym inwalidom,

·       osobom samotnym i z zaburzoną socjalizacją,

·       osobom o zmniejszonej sprawności psycho-fizycznej, osobom posiadającym złe warunki mieszkaniowe,

·       osobom bezdomnym lub posiadającym złe warunki mieszkaniowe.

3.      Pensjonariusze w ramach skierowania mogą skorzystać z oferty Domu, która składa się z:

·       zapewnienia jednego posiłku/obiadu,

·       zaspokojenia potrzeb towarzyskich i kulturalnych - realizowanych m. in. w ramach działalności Klubu Seniora,

·       organizowania pracy socjalnej z pensjonariuszami.

4.      Pobyt w Domu jest odpłatny. Odpłatność w wysokości ustalonej przez MOPS pensjonariusze wnoszą z góry do 10 każdego miesiąca.

 

§2

1.      Dom prowadzi swoją działalność w godzinach 700 - 1700 w dni robocze.

2.      Dom posiada pięćdziesiąt miejsc.

 

§3

Kwalifikację oraz skierowania do Domu prowadzi MOPS w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

 

§4

1.      Obsadę etatową Domu określa Regulamin Organizacyjny MOPS.

2.      Obowiązki personelu oraz podział czynności wynikają z zakresów czynności pracowników.

3.      Funkcję merytorycznego kierownika Domu pełni Kierownik Działu Realizacji Usług i Wsparcia Środowiskowego MOPS.

 

§5

1.      Osoby korzystające z Domu mogą wychodzić w czasie pobytu poza budynek i teren Domu, po uprzednim uprzedzeniu o tym pracownika lub kierownika. Nie mogą przy tym żądać zwrotu za wyżywienie w przypadku nieskonsumowania posiłku.

2.      Nieuzasadniona nieobecność w Domu osób skierowanych trwająca ponad dwa tygodnie upoważnia pracownika socjalnego do wnioskowania o odmowę skierowania.

3.      W przypadku dłuższej zamierzonej z góry nieobecności na ściśle określony czas (wyjazd do sanatorium, na wczasy, do rodziny itp.) osoba skierowana powinna uprzedzić pracownika socjalnego oraz kierownika na kilka dni wcześniej.

4.      Zgłoszenie nieobecności będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu nieobecności. Zwrot opłaty przysługuje również za okres choroby, jeżeli pensjonariusz nie korzystał w tym czasie z wyżywienia.

 

§6

Do obowiązków osoby korzystającej z oferty Domu należy:

1.      Przestrzeganie Regulaminu oraz zaleceń porządkowych kierownika.

2.      Utrzymanie w porządku rzeczy stanowiących własność Domu lub pensjonariusza.

3.      Regularne uczęszczanie do Domu oraz punktualne uczestniczenie w posiłkach.

4.      Włączanie się w mirę własnych możliwości i zainteresowań do prac gospodarczych w Domu.

5.      Tworzenie warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z Domu.

 

§7

1.      Sprawy osób korzystających z Domu załatwiane są indywidualnie przez pracownika socjalnego oraz kierownika na bieżąco. O ile sposób załatwienia wniosku lub skargi będzie budził wątpliwości, zainteresowany ma prawo zwrócić się do Dyrektora MOPS.

2.      Szczególnie rażące naruszenie przepisów regulaminu może spowodować pozbawienie prawa korzystania ze świadczeń Domu. Wniosek w tej sprawie do Dyrektora MOPS kieruje pracownik socjalny.

 

§8

1.      Osoby korzystające z Domu mają prawo do organizowania samorządu, który reprezentowany jest przez Radę Domu.

2.      Rada Domu stanowi organ pomocniczy i doradczy kierownika Domu.

 

§9

Do zadań Rady Domu należy w szczególności:

1.      Pomaganie kierownikowi Domu w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu osób korzystających z Domu,

2.      Współdziałanie w organizowaniu zaspokajania potrzeb kulturalnych, terapii zajęciowej oraz planowaniu jadłospisów,

3.      Włączanie osób korzystających z Domu do udziału we wszystkich pracach Domu na poziomie ich możliwości i zainteresowań,

4.      Utrzymanie kontaktu z pensjonariuszami Domu oraz innymi osobami samotnymi, w przypadku ich dłuższej choroby lub pobytu w szpitalu poprzez odwiedziny, pisanie listów, robienie drobnych upominków w ramach terapii zajęciowej.

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops