A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje, iż jest organem właściwym do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 2 pkt 11- 12, art. 9 w/w ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – beztermino.

Dla uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustawodawca nie wprowadził obowiązku samotnego wychowywania dziecka, co oznacza, że dzieci uprawnione do alimentów i wychowywane przez rodzica pozostającego w związku małżeńskim kwalifikują się do świadczeń alimentacyjnych.


Wnioski o przyznanie przedmiotowych świadczeń wydawane będą z dniem 01 sierpnia 2008r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2007r. dla potrzeb uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  • odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej,

  • zaświadczenie od komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres dwóch ostatnich miesięcy,

  • wyrok (ugodę sądową) zasądzającą alimenty,

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

stron 1/2

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops