A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

STOP COVID-19

STOP COVID-19

Bądź Aktywny

Program

Program


 

Wersja angielska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach realizował w okresie od 12.06.2014r. do 30.06.2015r. projekt pod nazwą BLISCY NIE KRZYWDZĄ - BLISCY KOCHAJĄ, dofinansowany z Funduszu Małych Grantów Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU zakładał:

zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Bartoszyce poprzez cykl działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych i infrastrukturalnych dla grupy 70 osób oraz ich otoczenia.

Projekt był skierowany do następujących grup docelowych:

1. RODZICE ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ (25 osób)

2. DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18. ROKU ŻYCIA (25 osób)

3. OFIARY I SPRAWCY (20 osób)

4. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I STARSZE DOTKNIĘTE LUB ZAGROŻONE PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE (140 osób)

5. KADRA MERYTORYCZNA SŁUŻB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM LUB ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (30 osób)

6. UCZESTNICY SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCEGO REALIZACJĘ PROJEKTU (60 osób)

7. ODBIORCY POŚREDNI

W ramach Projektu realizowane były zajęcia o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym oraz konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin, a w szczególności:

1) ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM w formie grupy wsparcia i zajęć indywidualnych. Spotkania dla ofiar przemocy w rodzinie i osób nią zagrożonych były ukierunkowane na trening kompetencji interpersonalnej, podniesienie samooceny, budowanie/odbudowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, naukę izolowania się od sprawcy przemocy, przeciwstawiania się jego agresji, itp.

Spotkania korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie ukierunkowane były na zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie, uzyskanie świadomości własnych zachowań agresywnych, nabycie podstawowych umiejętności interpersonalnych, umiejętności konstruktywnego wyrażania złości, umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji.

2) ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM – „SZKOŁA DLA RODZICÓW” w postaci spotkań grupowych i indywidualnych. Spotkania grupowe z podziałem ze względu na płeć (w formie grupy wsparcia dla kobiet i mężczyzn) oraz zajęcia wspólne ukierunkowane były na kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nabywanie i kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny, np. rola matki, rola ojca, relacje rodzinne, podział obowiązków pomiędzy domownikami, wychowywanie bez przemocy, jak radzić sobie z agresją dziecka.

3) SPOTKANIA Z TERAPEUTĄ DS. UZLAEŻNIEŃ w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Spotkania dla sprawców przemocy w rodzinie i członków ich rodzin były ukierunkowane na profilaktykę uzależnień oraz uświadomienie zagrożeń i skutków stosowania używek i innych środków uzależniających, nabycie wiedzy o chorobie alkoholowej.

4) SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM - zajęcia grupowe i indywidualne, były ukierunkowane na poradnictwo prawne dla ofiar przemocy w rodzinie (porady prawne z zakresu kodeksu cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, dotyczące spraw rozwodowych, alimentacyjnych, separacji, podziału majątku, eksmisji, pomocy przy redagowaniu pism do sądu i innych instytucji, w zdobyciu informacji do jakich instytucji ofiary mogą się zgłosić, jakie mogą otrzymać wsparcie, jakie mają prawa, itp.).

5) GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE dla 25 - osobowej grupy dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą, w tym również dzieci stosujących przemoc w stosunku do członków swojej rodziny. W ramach tej grupy, przez cały okres realizacji projektu, odbywały się zajęcia z pedagogiem i psychologiem, ukierunkowane na wpajanie pozytywnych wzorców, panowanie nad agresją, zapobieganie rozwojowi przemocy w dorosłym życiu oraz udzielanie wzajemnego wsparcia. Dodatkowo zostały zorganizowane zajęcia arteterapeutyczne, prowadzone przez plastyka i choreoterapeutę.

W trakcie realizacji projektu zorganizowano:

1. W dniach 12 – 23 czerwca 2014 r. konkurs plastyczny pod hasłem „Bliscy nie krzywdzą - bliscy kochają”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Bartoszyce. W konkursie udział wzięło łącznie 31 osób. Przyznano trzy nagrody oraz 9 wyróżnień. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział. Nagrodzone prace zostały wykorzystane jako elementy graficzne w materiałach promocyjnych projektu.


2. Warsztaty terapeutyczne dla rodzin (dwa spotkania: 03.07.2014r. oraz 26.06.2015r. dla 50 osób każde), ukierunkowane na kształtowanie właściwych relacji w rodzinie oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z malarstwa, makramy, ceramiki i wikliniarstwa. W dniu 03.07.2014r. uczestników warsztatów odwiedziła delegacja pracowników pomocy społecznej z Departamentu Côtes d’Armor z Francji, która gościła na Warmii i Mazurach na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

3. Pikniki Rodzinne (dwa spotkania: 29.08.2014r. dla 220 osób oraz 29.05.2015r. dla 150 osób). Udział w nich wzięli m.in. Uczestnicy projektu, ich najbliższe otoczenie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz członkowie Klubu Seniora. W trakcie spotkań zorganizowano rodzinne konkursy i zabawy integracyjne, za udział w których przyznawane były upominki i nagrody.

4. Specjalistyczny kurs dla przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem lub zagrożonych przemocą, ukierunkowany na pozyskanie niezbędnej wiedzy, umożliwiającej skoordynowaną i kompleksową pracę z wspólnym klientem. W ramach projektu odbyły się II edycje kursu: I - na przełomie października i listopada 2014 r., II roku - w marcu 2015 r. Udział w szkoleniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, pracownicy socjalni, terapeuci i asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy szkolni, pracownicy służby zdrowia, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - łącznie 61 osób (w tym 3 na zasadzie „wolnego słuchacza”). W podsumowaniu I edycji szkolenia uczestniczyła Z-ca Burmistrza Miasta Bartoszyce Pani Aneta Mazur, która wspólnie z prowadzącymi zajęcia - Panią Anną Wiechcińską oraz Urszulą Podsiadło, wręczyła zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu.


5. Prelekcje i pogadanki dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin, członków Klubu Seniora, działającego w strukturze MOPS oraz członków organizacji pozarządowych. Odbyło się łącznie 18 spotkań (20 godzin), w trakcie których ich uczestnicy mieli okazję spotkać się z: psychologiem, Przewodniczącą Zespołu Interdyscylinarnego i Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Bartoszyce ds. Profilaktyki Uzależnień, terapeutą ds. uzależnień, funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, lekarzem, prokuratorem, kuratorem sądowym, prawnikiem.

6. Seminarium podsumowujące projekt w dniu 19.06.2015 r. z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, służb mundurowych, służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz zaproszonych gości z jednostek zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie z terenu powiatu bartoszyckiego i województwa warmińsko-mazurskiego.


Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia doposażono, funkcjonujący w Domu dla Bezdomnych, pokój z kompleksem sanitarnym dla ofiar przemocy (w tym matek z małoletnimi dziećmi). Wykonano m.in. zabudowę meblową ściany, zakupiono łóżeczko dziecięce z wyposażeniem, komodę z przewijakiem, łóżko piętrowe z wyposażeniem, 5 łóżek, krzesła, stół, wykładzinę dywanową, rolety okienne.


 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum MOPS