A A+ A++ Wysoki kontrast
Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program

Wspieramy rodzinę


Jeśli jesteś rodzicem i masz trudności w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi, Twoja rodzina może otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach pomoc w postaci:

 1. doradztwa, konsultacji oraz poradnictwa specjalistycznego, oferowanego w ramach Poradni Konsultacyjno-Terapeutycznej
  Specjaliści zatrudnieni w Poradni (konsultant prawny, pedagog, psycholog) udzielą pomocy w zakresie m.in.: nabywania i kształtowania umiejętności wychowawczych, zdolności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i problemami rodziny, budowania poprawnych relacji rodzinnych, wychowywania bez przemocy, radzenia sobie z agresją dziecka, zwiększenia kompetencji społeczno - prawnych, tj. porady prawne z zakresu kodeksu cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pomoc przy redagowaniu pism urzędowych..
 2. pomocy rodzin wspierających
  Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, m.in. poprzez: pomoc w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych..
 3. asysty rodzinnej
  Asystent rodziny - to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Nie wyręcza, a jedynie aktywizuje i motywuje osobę lub rodzinę do działania.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent realizuje swoje działania na rzecz:

 • rodzin, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych wobec nich,
 • rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których wychowują się dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny:

 • pomoże w pielęgnacji niemowlęcia oraz wskaże jak należy prawidłowo opiekować się dziećmi i je wychowywać,
 • pomoże w organizacji codziennego funkcjonowania rodziny, w tym w zakresie wspólnego spędzania czasu,
 • pokaże, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradzi, jak zarządzać budżetem domowym,
 • poinformuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśni, jak wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe,
 • wesprze w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoże w podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu pracy,
 • doradzi jak chronić dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

W ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z pomocy asystenta rodziny mogą również skorzystać:

 • rodziny dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej (występowanie różnych chorób matki lub płodu, np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy, itp., zagrożenia poronieniem, czy przedwczesnym porodem);
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu;
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

1. zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytułu specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.
Asystent rodziny pomoże Ci w:
1. pozyskaniu wiedzy o miejscach oraz specjalistach, gdzie możesz otrzymać wsparcie;
2. załatwieniu sprawy w różnych instytucjach na podstawie Twojego upoważnienia;
3. uzyskaniu pomocy dla Ciebie i Twoich bliskich, także finansowej;
4. skutecznym radzeniu sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu;
5. podejmowaniu trafnych decyzji oraz wyborów dotyczących Ciebie i dziecka.

Szczegółowe informacje na temat wspierania rodziny można uzyskać w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
ul. Pieniężnego 10A
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Wspieramy rodzinę

Kontakt: ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 50 30, fax. 89 762 29 81
www.mopsbartoszyce.pl,
e-mail: sekretariat@mopsbartoszyce.pl
 

 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops