A A+ A++ Wysoki kontrast

Wieloletni rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Miejska Bartoszyce pozyskała w 2021 r. środki na realizację Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wartość dofinansowania: 250 285 zł

Całkowita wartość projektu: 360 285 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, opracowane zostały 3 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży,
2. moduł dla osób dorosłych,
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc trafi zarówno do osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i do dzieci, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji – spełniających warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

 

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023